ACCOUNTING SERVICES

สำนักงานบัญชีคุณภาพ STA ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยได้รับรางวัลและใบประกาศรับรองจากทาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง และหอการค้าไทย เราถือเป็นสำนักงานบัญชีแห่งแรกที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย และรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ดำเนินธุรกิจบนหลักธรรมาภิบาล ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อสังคม และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหลักการเหล่านี้ได้สะท้อนผ่านนโยบายและกิจกรรมต่างๆ ที่ทางสำนักงานบัญชีคุณภาพ STA ดำเนินการมาโดยตลอด

บริการแบบครบวงจร
(One Stop Service)

งานตรวจสอบบัญชี
(แบบรายปี)

งานทำบัญชี
(รายเดือน/รายปี)

งานทะเบียน
(จัดตั้ง, เปลี่ยนแปลง, เลิก)

ส่งพนักงานบัญชี
ไปช่วยงานลูกค้า

รับเป็นที่ปรึกษา
ด้านบัญชีและภาษี

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
(ขาย, เช่าใช้รายเดือน)

สำนักงานบัญชีคุณภาพ STA