top of page

ACCOUNTING SERVICES

สำนักงานบัญชีคุณภาพ STA

สำนักงานบัญชีคุณภาพ STA ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยได้รับรางวัลและใบประกาศรับรองจากทาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง และหอการค้าไทย เราถือเป็นสำนักงานบัญชีแห่งแรกที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย และรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ดำเนินธุรกิจบนหลักธรรมาภิบาล ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อสังคม และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหลักการเหล่านี้ได้สะท้อนผ่านนโยบายและกิจกรรมต่างๆ ที่ทางสำนักงานบัญชีคุณภาพ STA ดำเนินการมาโดยตลอด

ส่งพนักงานบัญชี
ไปช่วยงานลูกค้า

5

รายละเอียดบริการ

บริการ จัดหาพนักงานบัญชี เจ้าหน้าที่บัญชี พนักงานบัญชี เอาท์ซอร์ส Outsource

หากลูกค้าต้องการเจ้าหน้าที่บัญชีที่สามารถทำงานในงานที่จำเป็นอย่างเร่งด่วน เนื่องจากยังไม่สามารถหาพนักงานได้ตามความต้องการ ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการของเราได้ เพราะเรามีเจ้าหน้าที่บัญชีที่มีความรู้ความสามารถ ผ่านการอบรมด้านบัญชีเป็นอย่างดี พร้อมให้บริการ ไม่ว่าจะเป็น ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บัญชี พนักงานบัญชี พนักงานบัญชีอาวุโส ผู้จัดการบัญชี

ประโยชน์ที่จะได้รับ

ในปัจจุบันที่มีความต้องการในเจ้าหน้าที่บัญชีสูง จึงเป็นเรื่องที่ยากลำบากที่หาบุคคลที่มีคุณลักษณะที่ต้องการ เอสทีเอจึงเป็นตัวเลือกหนึ่งที่สามารถช่วยท่านได้

หลักเกณฑ์ในการคิดค่าบริการ

ค่าบริการขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า
สัญญาขั้นต่ำ 3 เดือนขึ้นไป

ขั้นตอนในการทำงาน

1. พนักงานของเอสทีเอ ปฏิบัติงานตามวันเวลาที่ลูกค้าต้องการ
2. พนักงานจะปฏฺบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ตามขอบเขตงานบัญชี
3. พนักงานจะทำงาน ตามช่วงเวลางานของบริษัทลูกค้า โดยมีระยะเวลา 8 ชั่วโมงต่อวัน และมีเวลาพัก 1 ชั่วโมง

เอกสารที่ต้องจัดเตรียมให้บริษัทฯ

-

ระยะเวลาในการรับเอกสาร

-

คำถามที่พบบ่อยๆ

1)
ถาม : การ outsource คืออะไร?
ตอบ : การโอนย้ายหน้าที่การทำงานและความรับผิดชอบ อาจเป็นในส่วนกระบวนการทางธุรกิจ หรือการจัดการกับโครงสร้างต่างๆ โดยให้เป็นภาระหน้าที่ของผู้ให้บริการภายนอก การ outsource คือการแบ่งเบาภาระขององค์กรให้มีความคิด เวลา ทุ่มเททรัพยากรกับสิ่งสำคัญ

2)
ถาม : หลักเกณฑ์อะไรในการกำหนดตัดสินใจว่า กระบวนการใดควร outsource?
ตอบ :
สิ่งที่กิจการควรพิจารณาทำการ Outsource คือ
1. ความสำคัญของงานนั้นๆต่อบริษัท ( เป็น core process หรือไม่, เป็นหัวใจของบริษัทหรือไม่) และ
2. องค์กรมีความสามารถในกระบวนการ/กิจกรรมนั้นมากขนาดไหน ( ซึ่งความสามารถนี้ รวมถึง เงินทุน คน เครื่องจักร ..)

3)
ถาม : เอสทีอคิดค่าบริการ Out Source แพงไหม?
ตอบ : การคิดค่าบริการของเราจะขึ้นอยู่การตำแหน่งงานของพนักงาน และจำนวนทำงานค่ะ หากเปรียบเทียบระหว่างพนักงานประจำกับพนักงาน outsource แล้ว พนักงาน Out Source สามารถช่วยท่านได้มากกว่า โดยท่านไม่ต้องกังวลในการฝึกอบรมพนักงานใหม่ หรือต้องจ่ายค่าสวัสดิการต่าง ๆ โบนัส อะไรต่อมิอะไร ที่เพิ่มค่าใช้จ่ายในอนาคต แต่ค่าบริการของเราจะคงที่ตามความต้องการของลูกค้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอใบเสนอราคา
บริการที่ต้องการขอใบเสนอราคา

ขอบคุณสำหรับข้อมูล!

bottom of page