top of page

HELP & SUPPORT

สำนักงานบัญชีคุณภาพ STA ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยได้รับรางวัลและใบประกาศรับรองจากทาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง และหอการค้าไทย เราถือเป็นสำนักงานบัญชีแห่งแรกที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย และรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ดำเนินธุรกิจบนหลักธรรมาภิบาล ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อสังคม และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหลักการเหล่านี้ได้สะท้อนผ่านนโยบายและกิจกรรมต่างๆ ที่ทางสำนักงานบัญชีคุณภาพ STA ดำเนินการมาโดยตลอด

Accounting and Tax Advisor (1920 × 1080px).png

เป็นที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษีให้กับลูกค้า (เฉพาะในเวลาทำการ)

ด้วยประสบการณ์ในการให้บริการด้านบัญชีและภาษีนานกว่า 27 ปี การันตีด้วยรางวัลคุณภาพ ทำให้มีความรู้ ความชำนาญงานด้านบัญชี และงานตรวจสอบ  ที่ให้บริการแบบครบวงจร ทำให้เราสามารถ ให้คำปรึกษาปัญหาด้านภาษีอากรเพื่อหาแนวทางแก้ไขและทางออกที่ถูกต้องตามกฎหมายภาษี ให้คำแนะนำในการวางแผนภาษี เพื่อให้เป็นการประหยัดค่าภาษีที่ถูกต้องตามกฎหมายภาษี

บริการ รับ-ส่ง เอกสารทางบัญชีในทุกกรณีที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของบริษัท

บริการรับ-ส่งเอกสารงานด้านบัญชีและและงานทะเบียน โดย สำนักงานบัญชีเรามีทีมงานคอยรับ – ส่งเอกสาร หากท่านไม่สะดวกในการจัดส่งเอกสารให้กับทางเรา

Pick-up service (1920 × 1080px).png
_Filing and paying taxes (1920 × 1080px).png

บริการยื่นและชำระภาษีแทนลูกค้า

จัดทำและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53, ภ.ง.ด. 54), ยื่นเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน, ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30 (VAT) ยื่น ภ.พ.36 และ ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40) เป็นต้น

คอยอัพเดทข้อมูลข่าวสารด้านบัญชีและภาษีให้กับลูกค้า (ทาง LINE)

เป็นผู้ช่วยที่แจ้งเตือนคุณเมื่อถึงกำหนดส่งเอกสาร และแจ้งเตือนเมื่อถึงกำหนดชำระภาษี อัพเดทข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ ทั้งทางด้านบัญชีและภาษี

Update information (1920 × 1080px).png
doing online transactions (1920 × 1080px).png

คอยทำธุรกรรมออนไลน์แทนลูกค้า

คอยทำธุรกรรมออนไลน์แทนลูกค้าในทุกกรณีที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับ 3 หน่ายงานนี้

  1. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

  2. กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

  3. สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรง

บริการสนับสนุนเอกสารที่ต้องใช้ในการทำธุรกรรมต่างๆ ของลูกค้า

บริการสนับสนุนเอกสารที่ต้องใช้ในการทำธุรกรรมทางการเงิน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเอกสารทางบัญชีที่ต้องใช้ในการดำเนินการต่างๆ

Required Document Support Services (1920 × 1080px).png
tax planning (1920 × 1080px).png

ช่วยวางแผนภาษีให้ถูกต้องและได้รับประโยชน์สูงสุด

การเตรียมการเพื่อเสียภาษีให้ถูกต้อง ครบถ้วน ในฐานะพลเมืองดีและใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีต่างๆ ที่กฎหมายกำหนดไว้ไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี เพื่อบรรเทาภาระภาษีให้น้อยลง ไม่ต้องเสียภาษีมากจนเกินไป รวมถึงไม่ต้องชำระภาษีเพิ่มหรือเสียเบี้ยปรับโดยใช่เหตุ

ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีตามกฎหมายให้กับลูกค้า

ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยผู้ทำบัญชีต้องแจ้งการเป็นผู้ทำบัญชีกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายใน 60 วัน นับแต่วันเริ่มทำบัญชีให้กับธุรกิจ

Register an accountant (1920 × 1080px).png

SUPPORT teAM

นนทลี รุจิเรขาสุวรรณ (เปิ้ล)

ฝ่ายขายและลูกค้าสัมพันธ์

ติดต่อ : คุณนนทลี รุจิเรขาสุวรรณ (เปิ้ล)

อีเมล : nontalee.r@account.co.th

โทรศัพท์ : 02-966-5589 ต่อ 11

มือถือ : 093-956-1524

อินทิราลัย สิงห์เรือง (ตอง)

บัญชีและการเงิน

ติดต่อ :  คุณอินทิราลัย สิงห์เรือง (ตอง)

อีเมล : intiralai.s@account.co.th

โทรศัพท์ : 02-966-5589 ต่อ 10

มือถือ : 093-956-1524

คุณปิยะธิดา ศรีบุญเรือง (ป่าน)

บริการจดทะเบียนธุรกิจ

ติดต่อ : คุณปิยะธิดา ศรีบุญเรือง (ป่าน)

อีเมล : piyathida.s@account.co.th

โทรศัพท์ : 02-966-5589 ต่อ 12

มือถือ : 093-956-1524

วันวิสา ปิงยศ (เนย)

บริการทำบัญชีและภาษีอากร

ติดต่อ : คุณวันวิสา ปิงยศ (เนย)

อีเมล : wanwisa.p@account.co.th

โทรศัพท์ : 02-966-5589 ต่อ 12

มือถือ : 093-956-1524

ปิยธิดา วรรณโวหาร (แอปเปิ้ล)

บริการทำบัญชีและภาษีอากร

ติดต่อ : คุณปิยธิดา วรรณโวหาร (แอปเปิ้ล)

อีเมล : piyathida.w@account.co.th

โทรศัพท์ : 02-966-5589 ต่อ 33

มือถือ : 096-695-1639

คมคาย รอดคลองตัน (หมวย)

บริการทำบัญชีและภาษีอากร

ติดต่อ : คุณคมคาย รอดคลองตัน (หมวย)

อีเมล : khomkai.r@account.co.th

โทรศัพท์ : 02-966-5589 ต่อ 31

มือถือ : 096-695-1639

นายราชบัญ ฤกษ์ธนะขจร

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ติดต่อ : คุณราชบัญ ฤกษ์ธนะขจร (ราช)

อีเมล : ratchaban@gmail.com

โทรศัพท์ : 02-966-5589 ต่อ 21

มือถือ : 081-345-0306

นนทลี รุจิเรขาสุวรรณ (เปิ้ล)

งานบุคคลและฝึกอบรม

ติดต่อ : คุณนนทลี รุจิเรขาสุวรรณ (เปิ้ล)

อีเมล : nontalee.r@account.co.th

โทรศัพท์ : 02-966-5589 ต่อ 11

มือถือ : 095-456-1969

สราวุธ สุวรรณมณี (จอม)

ฝ่ายบริหาร

ติดต่อ : คุณสราวุธ สุวรรณมณี (จอม)

อีเมล : sarawuth.s@account.co.th

โทรศัพท์ : 02-966-5589 ต่อ 20

มือถือ : 096-978-9654

bottom of page