HELP & SUPPORT

สำนักงานบัญชีคุณภาพ STA ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยได้รับรางวัลและใบประกาศรับรองจากทาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง และหอการค้าไทย เราถือเป็นสำนักงานบัญชีแห่งแรกที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย และรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ดำเนินธุรกิจบนหลักธรรมาภิบาล ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อสังคม และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหลักการเหล่านี้ได้สะท้อนผ่านนโยบายและกิจกรรมต่างๆ ที่ทางสำนักงานบัญชีคุณภาพ STA ดำเนินการมาโดยตลอด

ACCOUNT.co.th - รางวัล.001.png

เป็นที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษีให้กับลูกค้า (เฉพาะในเวลาทำการ)

ด้วยประสบการณ์ในการให้บริการด้านบัญชีและภาษีนานกว่า 27 ปี การันตีด้วยรางวัลคุณภาพ ทำให้มีความรู้ ความชำนาญงานด้านบัญชี และงานตรวจสอบ  ที่ให้บริการแบบครบวงจร ทำให้เราสามารถ ให้คำปรึกษาปัญหาด้านภาษีอากรเพื่อหาแนวทางแก้ไขและทางออกที่ถูกต้องตามกฎหมายภาษี ให้คำแนะนำในการวางแผนภาษี เพื่อให้เป็นการประหยัดค่าภาษีที่ถูกต้องตามกฎหมายภาษี

บริการ รับ-ส่ง เอกสารทางบัญชีในทุกกรณีที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของบริษัท

บริการรับ-ส่งเอกสารงานด้านบัญชีและและงานทะเบียน โดย สำนักงานบัญชีเรามีทีมงานคอยรับ – ส่งเอกสาร หากท่านไม่สะดวกในการจัดส่งเอกสารให้กับทางเรา

ACCOUNT.co.th%20-%20%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E

บริการยื่นและชำระภาษีแทนลูกค้า

จัดทำและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53, ภ.ง.ด. 54), ยื่นเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน, ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30 (VAT) ยื่น ภ.พ.36 และ ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40) เป็นต้น

คอยอัพเดทข้อมูลข่าวสารด้านบัญชีและภาษีให้กับลูกค้า (ทาง LINE)

เป็นผู้ช่วยที่แจ้งเตือนคุณเมื่อถึงกำหนดส่งเอกสาร และแจ้งเตือนเมื่อถึงกำหนดชำระภาษี อัพเดทข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ ทั้งทางด้านบัญชีและภาษี

ACCOUNT.co.th%20-%20%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E
ACCOUNT.co.th%20-%20%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E

คอยทำธุรกรรมออนไลน์แทนลูกค้า

คอยทำธุรกรรมออนไลน์แทนลูกค้าในทุกกรณีที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับ 3 หน่ายงานนี้

  1. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

  2. กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

  3. สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรง

บริการสนับสนุนเอกสารที่ต้องใช้ในการทำธุรกรรมต่างๆ ของลูกค้า

บริการสนับสนุนเอกสารที่ต้องใช้ในการทำธุรกรรมทางการเงิน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเอกสารทางบัญชีที่ต้องใช้ในการดำเนินการต่างๆ

ACCOUNT.co.th - รางวัล.001.png
ACCOUNT.co.th%20-%20%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E

ช่วยวางแผนภาษีให้ถูกต้องและได้รับประโยชน์สูงสุด

การเตรียมการเพื่อเสียภาษีให้ถูกต้อง ครบถ้วน ในฐานะพลเมืองดีและใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีต่างๆ ที่กฎหมายกำหนดไว้ไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี เพื่อบรรเทาภาระภาษีให้น้อยลง ไม่ต้องเสียภาษีมากจนเกินไป รวมถึงไม่ต้องชำระภาษีเพิ่มหรือเสียเบี้ยปรับโดยใช่เหตุ

ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีตามกฎหมายให้กับลูกค้า

ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยผู้ทำบัญชีต้องแจ้งการเป็นผู้ทำบัญชีกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายใน 60 วัน นับแต่วันเริ่มทำบัญชีให้กับธุรกิจ

SUPPORT teAM

คุณกรรณิการ์ สุทธมาตย์ (ก้อย)

ฝ่ายขายและลูกค้าสัมพันธ์

ติดต่อ : คุณกรรณิการ์ สุทธมาตย์ (ก้อย)

อีเมล : kannika.s@account.co.th

โทรศัพท์ : 02-966-5589 ต่อ 10

มือถือ : 093-956-1524

คุณปิยนันท์ เจริญผล (ใบตอง)

บัญชีและการเงิน

ติดต่อ : คุณปิยนันท์ เจริญผล (ตอง)

อีเมล : piyanan.j@account.co.th

โทรศัพท์ : 02-966-5589 ต่อ 13

มือถือ : 093-956-1524

คุณสุนิษา โกรดประโคน (แอน)

บริการจดทะเบียนธุรกิจ

ติดต่อ : คุณสุนิษา โกรดประโคน (แอน)

อีเมล : sunisa.k@account.co.th

โทรศัพท์ : 02-966-5589 ต่อ 11

มือถือ : 093-956-1524

คุณเบญญา อินทร์อ๋อง (แตง)

บริการทำบัญชีและภาษีอากร

ติดต่อ : คุณเบญญา อินทร์อ๋อง (แตง)

อีเมล : benya.i@account.co.th

โทรศัพท์ : 02-966-5589 ต่อ 30

มือถือ : 096-695-1639

คุณพนม เอิบอาบ (แบงค์)

บริการทำบัญชีและภาษีอากร

ติดต่อ : คุณพนม เอิบอาบ (แบงค์)

อีเมล : panom.a@account.co.th

โทรศัพท์ : 02-966-5589 ต่อ 31

มือถือ : 096-695-1639

คุณนันท์นภัส มหาวัตร (เมษา)

บริการทำบัญชีและภาษีอากร

ติดต่อ : คุณนันท์นภัส มหาวัตร (เมษา)

อีเมล : nannapat.m@account.co.th

โทรศัพท์ : 02-966-5589 ต่อ 32

มือถือ : 096-695-1639

คุณราชบัญ ฤกษ์ธนะขจร (ราช)

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ติดต่อ : คุณราชบัญ ฤกษ์ธนะขจร (ราช)

อีเมล : ratchaban@gmail.com

โทรศัพท์ : 02-966-5589 ต่อ 21

มือถือ : 081-345-0306

คุณเมทกานต์ จักรอินทร์ (เม)

งานบุคคลและฝึกอบรม

ติดต่อ : คุณเมทกานต์ จักรอินทร์ (เม)

อีเมล : methakan.c@account.co.th

โทรศัพท์ : 02-966-5589 ต่อ 12

มือถือ : 095-456-1969

คุณสราวุธ สุวรรณมณี (จอม)

ฝ่ายบริหาร

ติดต่อ : คุณสราวุธ สุวรรณมณี (จอม)

อีเมล : sarawuth.s@account.co.th

โทรศัพท์ : 02-966-5589 ต่อ 20

มือถือ : 096-978-9654