JOIN US

ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร

  1. เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส

  2. เจ้าหน้าที่บัญชี

  3. นักศึกษาฝึกงาน ด้านงานบัญชีและภาษี

สอบถามข้อมูล

บริษัท เอสทีเอ แอคเคาทติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด หรือที่รู้จักในนาม STA ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2547 มุ่งเน้นการให้บริการทางวิชาชีพแบบครบวงจร โดยทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์กว่า 27 ปี มีความชำนาญงานทางด้านงานตรวจสอบบัญชี งานบัญชีและภาษีอากร ให้คำปรึกษาทางด้านภาษีอากรและการบริหารธุรกิจมามากกว่า 27 ปี

ปัจจุบัน STA ได้ขยายธุรกิจในสายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถให้บริการได้อย่างครบวงจร (One Stop Service) โดยให้บริการทางด้านจดทะเบียนธุรกิจ งานขึ้นทะเบียนประกันสังคม งานจัดหาเจ้าหน้าที่บัญชี และงานทางด้านวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน เป็นต้น

เราได้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร และมีการอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้คุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการ สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า (Satisfaction) ด้วยปรัชญาของการทำงานที่มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ และมีมาตรฐาน จึงทำให้เราได้รับความเชื่อถือ ความไว้วางใจ (Trust) จากลูกค้าจำนวนมาก และเราได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของลูกค้า (Achievement) ตลอดมา