top of page

ข้อมูลผู้บริหาร

กว่า 29 ปี ที่ผู้บริหาร STA
ทำงานด้านบัญชีและภาษี
การันตีด้วยรางวัลคุณภาพ

คุณสราวุธ สุวรรณมณี (คุณจอม)

กรรมการผู้จัดกา และผู้ก่อตั้ง STA

(ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์) มีประสบการณ์ และมี

ความชำนาญงานด้านบัญชี ตรวจสอบ

บัญชีและภาษีอากร กว่า 29 ปี

คุณสราวุธ สุวรรณมณี (คุณจอม)  กรรมการผู้จัดการ

ประสบการณ์การทำงาน

คุณสราวุธเริ่มต้นการทำงานในตำแหน่งเล็กๆ ด้วยการเป็นเจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน ให้กับบริษัทในเครือซิเมนต์ไทย หรือ SCG และด้วยความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จึงได้ทุ่มเทเวลาที่มีให้กับการทำงานอย่างสุดความสามารถ ขะมักเขม้น คร่ำเคร่ง เรียนรู้ พัฒนาตัวเอง และพัฒนางานอยู่ตลอดเวลา จึงมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้กับการทำงาน นับจากจุดเริ่มต้น คุณสราวุธได้ใช้เวลากว่า 10 ปี จนได้ทำงานในตำแหน่งระดับผู้บริหาร

หลังจากนั้น คุณสราวุธได้มาจัดตั้ง สำนักงานบัญชีคุณภาพ STA ร่วมกับทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและภาษีอากร

นอกจากนี้ คุณสราวุธยังมีประสบการณ์ที่ได้รับจากการทำงานในตำแหน่งผู้ตรวจสอบบัญชี เอ้าท์ซอร์สทำบัญชีให้กับ

  • บริษัทในกลุ่ม ปตท.

  • รับทำบัญชี วางระบบบัญชี ตรวจสอบภายใน ให้กับหน่วยงานราชการต่างๆ

  • เป็นที่ปรึกษาด้านบัญชี ภาษีอากร ให้กับบริษัทเอกชนหลากหลายธุรกิจ เช่น ผลิตสินค้า ค้าปลีก ค้าส่ง นำเข้า ส่งออก สินค้าเกษตรกรรม ธุรกิจบริการ และอื่นๆ

การศึกษาและใบอนุญาต

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
(CPA)
ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
(TA)
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มัธยมศึกษา
โรงเรียนราชวินิต มัธยม
ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์

สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ

สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 8660
ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
เลขทะเบียน TA000139
ที่ปรึกษาประเภท A สาขาการเงิน
ของกระทรวงการคลัง
ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ตามโครงการพัฒนาผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี
ของกรมสรรพากร

รางวัลและประกาศนียบัตร

ที่ปรึกษา.jpg
bottom of page