ข้อมูลผู้บริหาร

กว่า 27 ปี ที่ผู้บริหาร STA
ทำงานด้านบัญชีและภาษี
การันตีด้วยรางวัลคุณภาพ

คุณสราวุธ สุวรรณมณี (คุณจอม)

กรรมการผู้จัดการ และผู้ก่อตั้ง STA

(ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์) มีประสบการณ์ และมี

ความชำนาญงานด้านบัญชี ตรวจสอบ

บัญชีและภาษีอากร กว่า 27 ปี

IMG-9444_edited.png

ประสบการณ์การทำงาน

คุณสราวุธ สุวรรณมณี (จอม)

คุณสราวุธเริ่มต้นการทำงานในตำแหน่งเล็กๆ ด้วยการเป็นเจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน ให้กับบริษัทในเครือซิเมนต์ไทย หรือ SCG และด้วยความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จึงได้ทุ่มเทเวลาที่มีให้กับการทำงานอย่างสุดความสามารถ ขะมักเขม้น คร่ำเคร่ง เรียนรู้ พัฒนาตัวเอง และพัฒนางานอยู่ตลอดเวลา จึงมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้กับการทำงาน นับจากจุดเริ่มต้น คุณสราวุธได้ใช้เวลากว่า 10 ปี จนได้ทำงานในตำแหน่งระดับผู้บริหาร

หลังจากนั้น คุณสราวุธได้มาจัดตั้ง สำนักงานบัญชีคุณภาพ STA ร่วมกับทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและภาษีอากร

นอกจากนี้ คุณสราวุธยังมีประสบการณ์ที่ได้รับจากการทำงานในตำแหน่งผู้ตรวจสอบบัญชี เอ้าท์ซอร์สทำบัญชีให้กับ

  • บริษัทในกลุ่ม ปตท.

  • รับทำบัญชี วางระบบบัญชี ตรวจสอบภายใน ให้กับหน่วยงานราชการต่างๆ

  • เป็นที่ปรึกษาด้านบัญชี ภาษีอากร ให้กับบริษัทเอกชนหลากหลายธุรกิจ เช่น ผลิตสินค้า ค้าปลีก ค้าส่ง นำเข้า ส่งออก สินค้าเกษตรกรรม ธุรกิจบริการ และอื่นๆ

 

นอกจากนี้ คุณสราวุธยังเป็นวิทยากรพิเศษของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ อีกด้วย

การศึกษาและใบอนุญาต

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
(CPA)
ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
(TA)
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มัธยมศึกษา
โรงเรียนราชวินิต มัธยม
ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์

สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ

สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 8660
ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
เลขทะเบียน TA000139
ที่ปรึกษาประเภท A สาขาการเงิน
ของกระทรวงการคลัง
ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ตามโครงการพัฒนาผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี
ของกรมสรรพากร

รางวัลและประกาศนียบัตร