ACCOUNTING SERVICES

สำนักงานบัญชีคุณภาพ STA

สำนักงานบัญชีคุณภาพ STA ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยได้รับรางวัลและใบประกาศรับรองจากทาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง และหอการค้าไทย เราถือเป็นสำนักงานบัญชีแห่งแรกที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย และรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ดำเนินธุรกิจบนหลักธรรมาภิบาล ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อสังคม และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหลักการเหล่านี้ได้สะท้อนผ่านนโยบายและกิจกรรมต่างๆ ที่ทางสำนักงานบัญชีคุณภาพ STA ดำเนินการมาโดยตลอด

งานทะเบียน
(จัดตั้ง, เปลี่ยนแปลง, เลิก)

4

รายละเอียดบริการ

บริการจดทะเบียนธุรกิจ จดทะเบียนบริษัท เปิดบริษัท จดเปลี่ยนแปลง เลิกกิจการ

เรามีบุคลากรมากประสบการณ์ที่มีความเชี่ยวชาญในการจดทะเบียนบริษัท และจดทะเบียนธุรกิจทุกประเภท โดยดำเนินการอย่างรวดเร็ว ถูกต้องตามมาตรฐาน

ติดต่อเพื่อขอคำปรึกษาฟรี

- จดทะเบียนบริษัท
- จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ขอรหัสเพื่อยื่นภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต
- จดทะเบีนประกันสังคม
- จดทะเบียนลูกจ้าง
- จดทะเบียนนายจ้าง
- จดทะเบียนลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตร
- ยื่นต่อวีซ่า และเวิรค์เพอร์มิต

จดทะเบียนธุรกิจรวดเร็วและถูกต้อง

STA ยินดีบริการรับจดทะเบียนจัดตั้งกิจการอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ตามหลักกฎหมายและบัญชีในอนาคต ท่านไม่ต้องการเสียเวลากับการเดินทาง และไม่ต้องเรียนรู้การจดทะเบียนด้วยตัวท่านเอง

ประโยชน์ที่จะได้รับ

-

หลักเกณฑ์ในการคิดค่าบริการ

ค่าธรรมเนียมราชการ

1. จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิทุนจำนวนเงินไม่เกิน 100,000 บาท แห่งจำนวนทุนที่กำหนดไว้ 50 บาท เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาท ทั้งนี้รวมกันไม่ให้ต่ำกว่า 500 บาท และไม่ให้เกิน 25,000 บาท

2. จดทะเบียนตั้งบริษัทคิดตามทุนจดทะเบียนแสนละ 500 บาท แต่ไม่น้อยกว่า 5,000 บาท และไม่เกิน 250,000 บาท (เศษของแสนคิดเป็นแสน)

3. หนังสือรับรอง ฉบับละ 200 บาท

4. ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน ฉบับละ 100 บาท

5. รับรองสำเนาเอกสาร หน้าละ 50 บาท

ค่าบริการที่ทางบริษัทฯ กำหนดไว้ ถือได้ว่ามีความเป็นธรรมพอควรกับทั้งลูกค้าและบริษัทฯ เพื่อให้เราทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเพื่อให้ท่านได้รับบริการที่มีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตราฐานการทำงานที่ดี

ทางบริษัทฯ ขอเสนอตัวให้เป็นตัวเลือกอีกทางหนึ่งของท่าน และเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะมีโอกาสได้รับการพิจารณาในการเรียกใช้บริการจากท่าน

ขั้นตอนในการทำงาน

1. พนักงานจดทะเบียนของสำนักงานฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ที่ท่านต้องจัดเตรียมเพื่อใช้ในการดำเนินการจดทะเบียน และจะมีพนักงานไปรับเอกสารจากท่าน หรือท่านอาจจะนำมาส่งมอบที่ทำการสำนักงานฯ ก็ได้ (เอกสารบางอย่างต้องใช้ต้นฉบับ)

2. ทางสำนักงานฯ จะจัดพิมพ์แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการจดนิติกรรม ส่งจัดส่งให้ท่านและผู้เกี่ยวข้องพิจารณาลงนามก่อนนำไปยื่นจดทะเบียนต่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต่อไป

3. ท่านจะได้รับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ดำเนินการแล้ว ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้น

เอกสารที่ต้องจัดเตรียมให้บริษัทฯ

-

ระยะเวลาในการรับเอกสาร

-

คำถามที่พบบ่อยๆ

1)
ถาม : ควรจดเป็นบริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนไหนดี?
ตอบ : ควรพิจารณาปัจจัยความจำเป็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องว่าควรจะจัดตั้งธุรกิจในรูปแบบใด ค่ะ เช่น ธุรกิจเจ้าของคนเดียว หากคุณมีเงินทุนเอง และต้องการความคล่องตัวสูง , ห้างหุ้นส่วนจำกัด หากคุณมีญาติพี่น้องหรือเพื่อนมาร่วมลงทุนด้วย หรือ ถ้าหากกลุ่มลูกค้าของคุณเป็นองค์กรธุรกิจ หน่วยงานราชการ ที่ต้องการความน่าเชื่อถือ ก็ต้องจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดเป็นต้น

2)
ถาม : เปิดบริษัทฯ แล้วจะจดทุนเท่าไหร่ ถึงจะดี?
ตอบ : พิจาณาวิเคราะห์ดูกิจการของท่านด้วยว่า คุณจะประกอบกิจการธุรกิจนี้ ต้องใช้ทุนประมาณเท่าไหร่ และเพื่อเป็นความน่าถือของบริษัทด้วย หากท่านต้องการทำธุรกิจกับหน่วยงานรัฐ บางครั้งหน่วยงานรัฐก็อาจจะดูทุนจดทะเบียนเพื่อใช้ในการจ้างงาน

3)
ถาม : ทำไมต้องจดทุน 1 ล้านบาท?
ตอบ : อาจจะเป็นเพราะว่า การค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนบริษัท จะคิดตามอัตราของทุนจดทะเบียน โดยทุนไม่เกิน 1 ล้านบาท จะเสียค่าธรรมเนียม 5,000 บาท ซึ่งหากคุณจดทุนน้อยกว่า 1 ล้าน ก็จะเสียในอัตราที่เท่ากัน

4)
ถาม : เปิดบริษัทใหม่ จะต้องทำอะไรบ้าง?
ตอบ :
1. ทำบัญชีและงบการเงิน
- จัดทำบัญชีตามกฎหมาย นับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ซึ่งชนิดบัญชีที่ต้องจัดทำ ได้แก่ บัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภท รายละเอียดประกอบงบ เป็นต้น
- จัดให้มีการปิดบัญชี ครั้งแรกภายใน 12 เดือน และปิดบัญชีทุกรอบ 12 เดือน นับแต่วันปิดบัญชีครั้งก่อน แล้วจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อประชุมอนุมัติงบการเงิน ภายใน 4 เดือน นับแต่วันปิดรอบบัญชี พร้อมกับยื่นงบการเงินต่อสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด ภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุมอนุมัติงบการเงิน
- เก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีโดยเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี
2. ทำใบหุ้นและสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
- ต้องจัดทำใบหุ้น (เฉพาะกรณี บริษัท จำกัด) มอบให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท มิฉะนั้นมีความผิดต้องระวาโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
- ต้องจัดทำสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท (เฉพาะกรณี บริษัท จำกัด) มิฉะนั้นมีความผิดต้องระวางโทษ ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

5)
ถาม : จะต้องเตรียมอะไรบ้างในการจดทะเบียนบริษัท?
ตอบ :
- คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด
- หนังสือบริคณ์สินธิ
- รายจดทะเบียนจัดตั้ง
- รายละเอียดกรรม
- แบบจองชื่อนิติบุคคล
- หลักฐานให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
- สำเนารายชื่อผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นในการประชุมให้ความเห็นชอบในกิจการพร้อมลายมือชื่อ
- สำเนารายงานการกระชุมตั้งบริษัท
- สำเนาข้อบังคับ
- สำเนาหลักฐานการรับชำระค่าหุ้นที่บริษัทออกให้แก่ผู้ถือหุ้น
- กรณีคนต่างด้านลงทุนในบริษัทจำกัด ตั้งแต่ร้อยละ 40 แต่ไม่ถึงร้อยละ 50
- สำเนาสมุดเงินฝากธนาคาร หรือสำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
- สำเนาหลักฐานที่แสดงแหล่งที่มาของเงินที่นำมาชำระค่าหุ้น
- สำเนาบัตรประชาชน
- หนังสือมอบอำนาจ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอใบเสนอราคา
บริการที่ต้องการขอใบเสนอราคา

ขอบคุณสำหรับข้อมูล!