top of page

ACCOUNTING SERVICES

สำนักงานบัญชีคุณภาพ STA

สำนักงานบัญชีคุณภาพ STA ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยได้รับรางวัลและใบประกาศรับรองจากทาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง และหอการค้าไทย เราถือเป็นสำนักงานบัญชีแห่งแรกที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย และรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ดำเนินธุรกิจบนหลักธรรมาภิบาล ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อสังคม และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหลักการเหล่านี้ได้สะท้อนผ่านนโยบายและกิจกรรมต่างๆ ที่ทางสำนักงานบัญชีคุณภาพ STA ดำเนินการมาโดยตลอด

รับเป็นที่ปรึกษา
ด้านบัญชีและภาษี

6

รายละเอียดบริการ

ปรึกษาด้านบัญชีและภาษี คืออะไร อาชีพที่ปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษี คืออาชีพที่มีหน้าที่คอยวางแผน และให้คำปรึกษาทางด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านการภาษีอย่างถูกกฎหมาย จัดทำเอกสารทางด้านภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งที่เป็นรายเดือนและรายปี จัดทำแบบยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นที่ปรึกษาทางด้านภาษี ติดต่อกับกรมสรรพากร และเตรียมพร้อมในเรื่องของการขอคืนภาษีรายได้ ให้กับบริษัทตามระเบียนกรมสรรพากรประจำปี

เรามีบุคคลากรที่มีประสบการณ์ พร้อมที่จะให้คำแนะนำในการทำงานเพื่อสร้างความมั่นใจว่าธุรกิจของท่านจะดำเนินต่อไปได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ได้รับข้อมูลข่าวสารด้านบัญชี และภาษีอากร ที่ถูกต้อง ทันเวลาต่อการตัดสินใจ

- รับให้คำปรึกษาสำหรับ บริษัทเอกชนที่ได้รับตรวจสอบ จากสรรพากร
- ให้บริการที่ปรึกษาปัญหาบัญชีและภาษีอากร รวมทั้งคำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่เหมาะสมในแต่ละกิจการ
- เรามีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สามารถให้คำแนะนำเป็นภาษาอังกฤษและญี่ปุ่น
- บริการวางระบบบัญชี วางแผนภาษี และการควบคุมภายใน
- Setup accounting application ( Express, Winspeed , Myaccount)
- สร้างรายงานงบการเงินจากโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ให้สามารถออกรายงานในรูปแบบที่ท่านต้องการ
- ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่บัญชี ให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามระบบ และสามารถใช้งานโปรแกรมบัญชีได้อย่างครบวงจร
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่มาพบลูกค้า 1-2 ครั้งต่อเดือน เพื่อสอบถามความถูกต้องของงบการเงิน การบันทึกบัญชี
- ให้ข้อมูลข่าวสารด้านบัญชี และภาษีอากรที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวข้องกับกิจการ และรายงานสรุปปัญหาที่พบ
- วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน

ประโยชน์ที่จะได้รับ

ข้อดีของการมีที่ปรึกษาด้านภาษี การมีที่ปรึกษาด้านภาษีนั้น นอกจากจะช่วยให้งานของเราราบรื่น ถูกต้อง ชัดเจนแล้ว ยังมีข้อดีอื่น ๆ อีก เช่น

1. ลดความเสี่ยงทางด้านภาษี การที่บริษัทมีที่ปรึกษาด้านภาษีจะทำให้ลดความเสี่ยงที่จะโดนเรียกภาษีย้อนหลังลงได้

2. ประหยัดเงินภาษี ที่ปรึกษาด้านภาษี จะให้คำปรึกษา ชี้แนะจุดผิดพลาดที่ก่อให้เกิดการรั่วไหลของเงินที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ได้

3. บริษัทอุ่นใจ ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง การจ้างที่ปรึกษาด้านภาษีดี ๆ สักคนทำให้เราหมดปัญหาในเรื่องของการเคลียร์บัญชีได้

หลักเกณฑ์ในการคิดค่าบริการ

สำหรับค่าจ้างที่ปรึกษาบัญชี นั้น หากจะให้ระบุราคาที่จ้างแบบตายตัวว่า เดือนละเท่าไหร่ คงยากอยู่สักหน่อย ทั้งนี้เนื่องจากการทำหน้าที่ของที่ปรึกษาบัญชีของกิจการแต่ละแห่งนั้น อยู่ภายใต้รายละเอียดดังนี้

1. จำนวนเอกสาร ประเด็นนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละกิจการว่ามีเอกสารที่ต้องจัดทำบัญชีมากน้อยเพียงใด

2. ลักษณะของงานที่ต้องรับผิดชอบ ส่วนใหญ่สิ่งที่ที่ปรึกษาบัญชีต้องรับผิดชอบ มีตั้งแต่การจัดทำบัญชีรายวัน บัญชีรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน การยื่นเอกสารชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรายเดือน

3. คุณสมบัติของที่ปรึกษาบัญชี เนื่องจากที่ปรึกษาบัญชีมีด้วยกันหลายลักษณะ สำนักงานบัญชีคุณภาพระดับไหน มีนักบัญชีชำนาญการโดยตรง หรือเป็นผู้ประสานงาน ผู้ตรวจสอบต่างหาก

เงื่อนไขทั้ง 3 ประการดังกล่าว จะมีผลต่อค่าจ้างของที่ปรึกษาบัญชี ซึ่งส่วนใหญ่จะตกลงกันตามความพึงพอใจของทั้งสองฝ่าย ฝ่ายที่ปรึกษาบัญชีจะกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของตัวเองเอาไว้ ฝ่ายกิจการก็เช่นกันจะกำหนดงบประมาณที่สามารถจ่ายให้ที่ปรึกษาบัญชี

4. รูปแบบของสำนักงานบัญชีโดยทั่วไปนั้น จะแบ่งออกเป็น ฟรีแลนซ์, สำนักงานบัญชีขนาดเล็ก (พนักงาน 1-5 คน), สำนักงานขนาดกลาง (พนักงาน 5-20 คน) และสำนักงานขนาดใหญ่ (พนักงานมากกว่า 20 คน)

5. อัตราค่าจ้างที่ปรึกษาบัญชีที่พบทั่วไป จะพบค่าจ้างตั้งแต่ 1,500 บาทต่อเดือนขึ้นไป ส่วนจำนวนเท่าใดจึงจะเหมาะสมขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่าง ๆ มาประกอบกัน งานราคาถูกเช่น เดือนละ 1,500 บาท อาจเหมาะสมสำหรับกิจการเล็ก ๆ เริ่มต้นใหม่ เอกสารน้อย จัดทำโดยที่ปรึกษาบัญชีระดับทั่วไปที่อาจยังไม่ชำนาญการมากนัก แต่สำหรับที่ปรึกษาบัญชีในระดับที่เป็นนักบัญชีชำนาญการ รับทำบัญชีตลอดปี จะคิดอัตราค่าจ้างเดือนละ 3,000 บาทขึ้นไป เนื่องจากระดับความรับผิดชอบต่อวิชาชีพของตัวเองทำให้มีระดับความละเอียดในการทำงานแบบมืออาชีพที่สูงกว่าที่ปรึกษาบัญชีราคาถูกทั่วไป เป็นต้น

ขั้นตอนในการทำงาน

1  กรณีเป็นที่ปรึกษาประจำ (สัญญาจ้าง 1 ปี)

1.1 สอบทานข้อมูลของกิจการ เช่น ข้อมูลการดำเนินธุรกิจ โครงสร้าง ผู้ถือหุ้น ข้อมูลบัญชีการเงิน และการยื่นแบบชำระภาษี ฯลฯ - (1 สัปดาห์)
1.2 ถาม-ตอบปัญหาภาษีต่างๆของกิจการผ่าน e-mail และหรือโทรศัพท์ตามแต่กรณี (ตอบปัญหาทันที หรือ ภายใน 3-7 วัน ตามแต่กรณี)
1.3 ส่งทีมงานเข้ามาให้คำปรึกษา ณ บริษัทของลูกค้า ( ครั้งละ 3 ชั่วโมง หรือ เดือนละ 2-4 วันทำการ ตามแต่ข้อตกลง )
1.4 รายงานสรุปการให้คำปรึกษาเดือนละ 1 ครั้ง (ภายใน 7 วัน นับแต่วันสิ้นเดือน)

2  กรณีให้คำปรึกษาเป็นรายครั้ง (Case-by-case basis)

2.1 ลูกค้าส่งคำถาม และข้อมูลให้พิจารณาล่วงหน้า (1-3 วันทำการ)
2.2 ลูกค้าเข้ามาขอรับคำปรึกษาแบบ face to face (1 ชั่วโมงขึ้นไป)
2.3 ส่งรายงาน (report) การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า (ภายใน 3-7 วัน นับแต่วันที่ให้คำปรึกษา)

เอกสารที่ต้องจัดเตรียมให้บริษัทฯ

-

ระยะเวลาในการรับเอกสาร

-

คำถามที่พบบ่อยๆ

1)
ถาม : ค่าบริการจะเหมาะสมคุ้มค่ากับบริการที่ปรึกษาหรือไม่
ตอบ : เราจะช่วยวางแผน ช่วยให้ประหยัดค่าภาษ บทความถูกต้อง บริหารด้วยทีมงานนักบัญชีมืออาชีพที่มีประสบการณ์ด้านภาษีโดยตรง บริหารงานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาติ

2)
ถาม : เหตุผลที่ควรใช้บริการ ที่ปรึกษาภาษี กับเรา
ตอบ :
ด้วยประสบการณ์ในการให้บริการด้านบัญชีและภาษีมายาวนานกว่า 25 ปี ทำให้เรามีความรู้ ความสามารถด้านภาษีโดยตรง ประกอบกับเราเป็นธุรกิจที่ดำเนินการในรูปแบบบริษัทที่ให้บริการงานด้านบัญชีและภาษีแบบครบวงจร ทำให้เราสามารถให้คำปรึกษาด้านภาษีแก่ท่านได้ไม่ว่าจะเป็น
- ให้คำปรึกษาปัญหาด้านภาษีอากรเพื่อหาแนวทางแก้ไขและทางออกที่ถูกต้องตามกฎหมายภาษี
- ให้คำแนะนำในการวางแผนภาษี เพื่อให้เป็นการประหยัดค่าภาษีที่ถูกต้องตามกฎหมายภาษี
- ให้คำปรึกษาด้านภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (PIT)
- ให้คำปรึกษาด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล (CIT)
- ให้คำปรึกษาด้านภาษีหัก ณ ที่จ่าย (WHT)
- ให้คำปรึกษาด้านภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
- ให้คำปรึกษาด้านภาษีธุรกิจธุรกิจเฉพาะ
- ให้คำปรึกษาในด้านการจัดทำเอกสารด้านบัญชีที่สามารถบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้
- ให้คำปรึกษาด้านภาษีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของท่าน
- ให้คำปรึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านภาษีเพื่อให้ปฎิบัติได้อย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของกฎหมายด้านภาษี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอใบเสนอราคา
บริการที่ต้องการขอใบเสนอราคา

ขอบคุณสำหรับข้อมูล!

bottom of page