top of page

ACCOUNTING SERVICES

สำนักงานบัญชีคุณภาพ STA

สำนักงานบัญชีคุณภาพ STA ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยได้รับรางวัลและใบประกาศรับรองจากทาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง และหอการค้าไทย เราถือเป็นสำนักงานบัญชีแห่งแรกที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย และรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ดำเนินธุรกิจบนหลักธรรมาภิบาล ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อสังคม และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหลักการเหล่านี้ได้สะท้อนผ่านนโยบายและกิจกรรมต่างๆ ที่ทางสำนักงานบัญชีคุณภาพ STA ดำเนินการมาโดยตลอด

งานตรวจสอบบัญชี
(แบบรายปี)

2

รายละเอียดบริการ

STA มุ่งเน้นให้บริการลูกค้าด้วยบริการที่หลากหลาย โดยมีบริการหลักคือ การให้บริการตรวจสอบบัญชีงบการเงินทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ตรวจสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ผู้สอบบัญชี CPA ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

การตรวจทานเอกสารของบริษัทลูกค้า
- ตรวจทานเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และทรัพย์สินที่มีรูปร่าง เช่น พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วสัญญาใช้เงิน โฉนดที่ดิน เอกสารการลงหุ้น กรมธรรม์ประกันภัย

การสังเกตการณ์ภายในสถานที่ตรวจสอบ
- พินิจวิเคราะห์ด้วยการสังเกต เพื่อช่วยให้ผู้สอบบัญชีได้ทราบถึงข้อเท็จจริงที่เป็นอยู่ รวมถึงการใช้วิจารณญาณสิ่งที่ได้เห็นและบันทึกไว้ เช่น สังเกตการณ์ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จ่ายเงินเดือน สังเกตการณ์ตรวจนับสินค้า

การตรวจนับทรัพย์สินที่ปรากฎอยู่ในสถานที่หรือในเอกสารต่างๆ
- การพิสูจน์ปริมาณและคุณภาพของสิ่งที่ต้องการตรวจว่ามีอยู่จริง ครบถ้วนตามที่บันทึกไว้

วิเคราะห์เปรียบเทียบ
- การตรวจสอบที่โดยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ที่เป็นไปอย่างมีเหตุผลของข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอันนี้ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน ว่าเป็นไปตามที่คาดหมายไว้หรือไม่ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงที่ผิดปกติ

รายละเอียดบริการ

1. ตรวจสอบบัญชี-งบการเงินโดยทีมงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้มาตรฐานโดยจะปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้วิธีการทดสอบรายการบัญชี ระบบควบคุมภายในและการเปิดเผย ข้อมูลงบการเงิน ประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้รวมทั้งประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ

2. เสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหาร การตรวจสอบมิได้มีวัตถุประสงค์ที่จะหาข้อผิดพลาดทางการบัญชี หรือการทุจริตในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตามผลการตรวจสอบอาจจะชี้ให้เห็นถึงข้อผิดพลาดหรือการทุจริตในบางเรื่องได้ ทั้งนี้สำนักงานจะเสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหาร เพื่อให้ทราบถึง ข้อบกพร่องในการควบคุมภายในทางบัญชีที่สำคัญ ซึ่งได้พบในระหว่างปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี

3. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบก็เพื่อให้สามารถแสดงความเห็นในรายงานการสอบบัญชีว่า งบการเงินแสดงฐานะผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามนโยบายการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่ เพียงใด ความเห็นของผู้สอบบัญชีจึงขึ้นอยู่กับผลของการตรวจสอบ หากต้องเสนอ รายงานเป็นอย่างอื่น สำนักงานจะเรียนชี้แจงถึงเหตุผลข้อเท็จจริงก่อน เสนอรายงานการสอบบัญชี

4. บริการยื่นงบการเงิน พร้อมจัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการ เงินตามกำหนด ได้แก่ สปช.3 , สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น ( บอจ.5 ) นำส่งต่อกระทรวงพาณิชย์

ประโยชน์ที่จะได้รับ

เราช่วยให้การตรวจสอบงบเงินเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี และตรวจสอบบัญชีเป็นกรณีพิเศษเพื่อขอคืนภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร

1. ทดสอบหลักฐานประกอบรายการ
2. ประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชี และประมาณการทางบัญชี
3. ประเมินความเหมาะสมของการเปิดเผยข้อมูล และการนำเสนองบการเงินโดยรวม
4. แสดงความเห็นต่องบการเงินประจำปี
5. บริการให้คำปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษีอากร
6. บริการส่งงบการเงินประจำปี
7. บริการยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี
8. หนังสือแจ้งข้อบกพร่องของระบบควบคุมภายในและวิธีการบัญชีเพื่อฝ่ายบริหาร

หลักเกณฑ์ในการคิดค่าบริการ

ค่าบริการสำหรับงานตรวจสอบบัญชีไม่สามารถที่จะระบุราคาได้อย่างชัดเจน เพราะประเภทกิจการที่ไม่เหมือนกัน ฉะนั้นความซับซ้อนของเอกสารทางบัญชีจึงมีลักษณะแตกต่างกันด้วย

ขั้นตอนในการทำงาน

1. ตรวจสอบบัญชี-งบการเงินโดยทีมงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้มาตรฐานโดยจะปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้วิธีการทดสอบรายการบัญชี ระบบควบคุมภายในและการเปิดเผย ข้อมูลงบการเงิน ประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้รวมทั้งประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ

2. เสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหาร การตรวจสอบมิได้มีวัตถุประสงค์ที่จะหาข้อผิดพลาดทางการบัญชี หรือการทุจริตในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตามผลการตรวจสอบอาจจะชี้ให้เห็นถึงข้อผิดพลาดหรือการทุจริตในบางเรื่องได้ ทั้งนี้สำนักงานจะเสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหาร เพื่อให้ทราบถึง ข้อบกพร่องในการควบคุมภายในทางบัญชีที่สำคัญ ซึ่งได้พบในระหว่างปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี

3. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบก็เพื่อให้สามารถแสดงความเห็นในรายงานการสอบบัญชีว่า งบการเงินแสดงฐานะผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามนโยบายการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่ เพียงใด ความเห็นของผู้สอบบัญชีจึงขึ้นอยู่กับผลของการตรวจสอบ หากต้องเสนอ รายงานเป็นอย่างอื่น สำนักงานจะเรียนชี้แจงถึงเหตุผลข้อเท็จจริงก่อน เสนอรายงานการสอบบัญชี

4. บริการยื่นงบการเงิน พร้อมจัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการ เงินตามกำหนด ได้แก่ สปช.3 , สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น ( บอจ.5 ) นำส่งต่อกระทรวงพาณิชย์

เอกสารที่ต้องจัดเตรียมให้บริษัทฯ

เอกสารทั่วไปที่ต้องเตรียมเมื่อผู้สอบบัญชีเข้าตรวจสอบบัญชี

1. จัดเตรียมสำเนาเอกสารสำคัญเกี่ยวกับบริษัท เช่น หนังสือรับรองของบริษัท บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น รายงานการประชุม ใบอนุญาตต่างๆ เป็นต้น
2. จัดเตรียมสำเนาผังองค์กรของบริษัท พร้อมระบุชื่อพร้อมตำแหน่งหน้าที่ของผู้รับผิดชอบ
3. นโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานในแต่ละแผนก
4. ระบบควบคุมภายในของบริษัท และการทดสอบการควบคุมภายใน
5. หนังสือรับรองของผู้บริหาร เกี่ยวกับนโยบายการบัญชี การประมาณการทางการบัญชี ราคาขายสินค้าไม่ต่ำกว่าทุน ปัญหา Transfer pricing สิทธิและภาระผูกพัน สบช3 และ สบช5
6. ต้นฉบับสัญญาต่างๆ และเอกสารแสดงภาระผูกพันของกิจการ

เอกสารทางการบัญชีที่ต้องเตรียมเมื่อผู้สอบบัญชีเข้าตรวจสอบบัญชี

1. รายงานและข้อมูลงบการเงิน ประกอบด้วย งบทดลอง งบแสดงฐานการเงิน งบกำไรขาดทุน เป็นต้น
2. สมุดบัญชีธนาคาร Bank Statement และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
3. ทะเบียนสินทรัพย์ถาวรและสาระสำคัญของการมีอยู่จริง
4. รายงานภาษีซื้อ / ขาย พร้อมใบกำกับภาษี และสำเนา ภ.พ.30 พร้อมใบเสร็จรับเงิน
5. รายงานอายุลูกหนี้ และรายงานงบอายุเจ้าหนี้ (AR, AP Aging report)
6. รายงานอายุสินค้าคงเหลือ (Aging Inventory report) 
7. รายงานคำนวณมูลค่าสินค้าคงเหลือ เปรียบเทียบ ราคาทุนกับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (NRV)
8. รายงานการคำนวณต้นทุนผลิต ต้นทุนขาย 
9. รายงานการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล พร้อมรายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ หรือรายจ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น และรายจ่ายที่ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายตามประมวลรัษฎากร 
10 สำเนา ภ.ง.ด 51 และสำเนา ภ.ง.ด 50 (ปีที่แล้ว)
11. เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีรายวันขั้นต้น รายวันทั่วไป บัญชีแยกประเภท พร้อมสมุดบัญชีที่เกี่ยวข้อง
12. รายงานการคำนวณรายได้พนักงาน ทะเบียนพนักงาน  สำเนา ภ.ง.ด. 1และ ภ.ง.ด 1 ก พร้อมใบเสร็จรับเงิน
13. สำเนา ภ.ง.ด 3, 53, 54 พร้อมใบเสร็จรับเงิน (ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย บุคคลธรรมดา นิติบุคคล และจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (2) (3) (4) (5) หรือ (6) แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ) 
14. สำเนา ภ.พ.36 พร้อมใบเสร็จรับเงิน (จ่ายให้ผู้ประกอบการในต่างประเทศซึ่งมีรายได้ในไทยหรือผู้ประกอบการที่ให้บริการในต่างประเทศและมีการใช้บริการในไทย)
15. รายงานการคำนวณผลประโยชน์พนักงาน ที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
16. สรุปประเด็นและการจัดทำกระดาษทำการเพื่อการตรวจสอบและการออกหน้ารายงาน

ระยะเวลาในการรับเอกสาร

-

คำถามที่พบบ่อยๆ

1)
ถาม : STA มีบริการตรวจสอบอะไรบ้าง?
ตอบ : เรามีบริการตรวจสอบภายใน ตรวจสอบบัญชีทั้งในรูปแบบ องค์กรรัฐ บริษัทจำกัด หรือ บริษัทมหาชน

2)
ถาม : ปริมาณที่สุ่มตัวอย่างในแต่ละธุรกิจขนาดไหนที่กรมสรรพากรพอใจและยอมรับ?
ตอบ : กรมสรรพากรมิได้กำหนดไว้ แต่อยู่ที่ดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีว่าจะทำการสุ่มตรวจเป็นปริมาณเท่าใดถึงจะเพียงพอเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานที่เพียงพอในการเสนอรายงาน

3)
ถาม : การยื่นงบการเงิน จำเป็นที่จะต้องยื่นทั้งกระทรวงพาณิชย์และกรมสรรพากรใช่หรือไม่?
ตอบ : จำเป็นที่ต้องยื่นทั้งสองที่ ตามที่กฎหมายระบุ โดยการยื่นงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ และการยื่นงบการเงินพร้อมแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.50 ต่อกรมสรรพากร จะยื่นไม่พร้อมกันก็ได้ แต่จะต้องยื่นภายในกำหนดเวลาที่กระทรวงพาณิชย์และกรมสรรพากรกำหนด งบการเงินทื่ยื่นกับกระทรวงพาณิชย์และที่ยื่นกับกรมสรรพากรจะต้องตรงกัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอใบเสนอราคา
บริการที่ต้องการขอใบเสนอราคา

ขอบคุณสำหรับข้อมูล!

bottom of page