top of page

กว่า 29 ปี ที่ผู้บริหาร STA
ทำงานด้านบัญชีและภาษี
การันตีด้วยรางวัลคุณภาพ

คุณสราวุธ สุวรรณมณี (คุณจอม)

กรรมการผู้จัดการ และผู้ก่อตั้ง STA

(ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์) มีประสบการณ์ และมี

ความชำนาญงานด้านบัญชี ตรวจสอบ

บัญชีและภาษีอากร กว่า 29 ปี

คุณสราวุธ สุวรรณมณี (คุณจอม)  กรรมการผู้จัดการ และผู้ก่อตั้ง STA

OUR VISION

“เราจะเป็นสำนักงานบัญชีชั้นนำของคนไทย ที่ให้บริการงานด้านวิชาชีพบัญชีแบบครบวงจร อย่างมีคุณภาพ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าผู้รับบริการ ด้วยจริยธรรมที่มุ่งมั่น รวมถึงความรับผิดชอบต่อลูกค้า, สังคม, สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติ”

AWARDS

สำนักงานบัญชีคุณภาพ STA ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยได้รับรางวัลและใบประกาศรับรองจากทาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง และหอการค้าไทย เราถือเป็นสำนักงานบัญชีแห่งแรกที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย และรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ดำเนินธุรกิจบนหลักธรรมาภิบาล ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อสังคม และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหลักการเหล่านี้ได้สะท้อนผ่านนโยบายและกิจกรรมต่างๆ ที่ทางสำนักงานบัญชีคุณภาพ STA ดำเนินการมาโดยตลอด

โล่มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ

บริษัท เอสทีเอ แอคเคาทติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2566 จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ

ไปแสดงร่วมกับเครื่องหมายการค้าของธุรกิจ หรือแสดงบนเครื่องเขียน เอกสารสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ รวมทั้งจะได้รับการหมายเหตุข้อความ รับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ในหน้าหนังสือรับรองนิติบุคคลเป็นระยะเวลา 3 ปี

โดยคุณสราวุธ สุวรรณมณี กรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนรับมอบโล่เชิดชูเกียรติจาก นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

รางวัลรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ 2566.jpg
รับรางวัล Thailand’s Smart Awards 2018

Thailand’s Smart Awards

บริษัท เอสทีเอ แอคเคาทติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด ได้รับรางวัล Thailand’s Smart Awards 2018 สาขาบริษัทที่ยึดหลักธรรมาภิบาลการบริหารดีเด่น โดยรายการ Celeb Club คลับคนดัง ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ในฐานะที่เป็นบริษัทดำเนินธุรกิจบนหลักธรรมาภิบาล ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อสังคม และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยคุณสราวุธ สุวรรณมณี กรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนรับมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณจาก นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

รางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น

บริษัท เอสทีเอ แอคเคาทติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด ได้รับรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจำปี 2554 (DBD Corporate Governance Awards : DBD CG AWARDS) จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณและนำหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในการประกอบกิจการ โดยคุณสราวุธ สุวรรณมณี กรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณจาก นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

รับรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจำปี 2554
รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ จรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2554

TCC Best Award

บริษัท เอสทีเอ แอคเคาทติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ จรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2554 ในฐานะองค์กรตัวอย่างด้านการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ตั้งอยู่บนความโปร่งใส ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม “TCC Best Award 2011” โดยคุณสราวุธ สุวรรณมณี กรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณจาก ศาสตราจารย์ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

สำนักงานบัญชีคุณภาพ

บริษัท เอสทีเอ แอคเคาทติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด ได้รับหนังสือรับรองคุณภาพ สำนักงานบัญชีคุณภาพ ลำดับที่ 21 จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจสำนักงานบัญชีมีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและเป็นที่น่าเชื่อถือ โดยผ่านการตรวจประเมินการปฏิบัติตามข้อกำหนดการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี พ.ศ. 2558

สำนักงานบัญชีคุณภาพ ลำดับที่ 21
สำนักงานบัญชีตัวแทน

สำนักงานบัญชีตัวแทน (Tax Agent)

บริษัท เอสทีเอ แอคเคาทติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด ได้รับใบอนุญาตเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทน จากกรมสรรพากร สามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษี หรือดำเนินการอื่นใดตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด ในนามของผู้มีหน้าที่เสียภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ (Web Site) ของกรมสรรพากร www.rd.go.th ได้

Why Choose Us?

ประสบการณ์ผู้บริหาร
กว่า 29 ปี (บริษัท 19 ปี)
มีความพร้อมในการให้บริการ
ด้วยทีมงานคุณภาพ
การันตีผลงาน
ด้วยรางวัลคุณภาพมากมาย
ยึดมั่นในคุณธรรม, จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
เรามีระบบช่วยเหลือลูกค้า
ที่มีมาตรฐานและครอบคลุม
สโลแกนของเราคือ Grow &
Protect Your Business

SERVICES

NON-LIFE INSURANCE
ประกันวินาศภัย

bottom of page