top of page

STA Team

Image-empty-state.png

คุณฑิฐ บุนนาค (ฑิฐ)

ผู้ประสานงานด้านเอกสาร

“ความเปลี่ยนแปลง หลายครั้งมาจากการที่เรามองสิ่งเก่า ในแง่มุมใหม่”

02-966-5589 ต่อ 10

bottom of page