คู่มือการหักภาษี ณ ที่จ่าย (WHT)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

เลือกบริการที่ท่านต้องการ

woman1

จัดทำบัญชีและภาษี

woman2

จดทะเบียนธุรกิจ

woman3

จัดหาเจ้าหน้าที่บัญชี

man1

ตรวจสอบบัญชี

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย คือ จำนวนเงินที่กฎหมายกำหนดให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินจะต้องหักออกจากเงินได้ก่อนจ่ายให้แก่ผู้รับทุกคราว หรือเป็นจำนวนเงินภาษีที่ผู้จ่ายเงินออกภาษีแทนผู้มีเงินได้ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กฎหมายกำหนดและนำส่งแล้ว ซึ่งถือเป็นเงินได้พึงประเมินที่ผู้เสียภาษีได้รับ และเป็นเครดิตภาษีของผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในการคำนวณภาษีที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีประจำปี

สรุปให้ฟังง่ายๆ ว่า  ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย  คือ ภาษีที่ทางกฏหมายกำหนดให้หักไว้ล่วงหน้าจากเงินได้ที่ได้รับ และสามารถนำไปขอเครดิตเพื่อหักจากยอดภาษีที่ต้องจ่ายจริงในทุกๆ ปี โดยที่ทางผู้จ่ายเงินได้จะมีหลักฐานที่เรียกว่าหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้ไว้เป็นหลักฐาน

หลักการ

 1. ผู้รับต้องเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ (บุคคลธรรมดา นิติบุคคล)
 2. เงินที่จ่ายไม่ได้รับการยกเว้นภาษี (ผู้รับต้องนำไปเสียภาษี)
 3. เงินที่จ่าย เป็นเงินได้ตามมาตรา 40 (?)

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย

 1. มาตรา 50
 2. มาตรา 3 เตรส (ท.ป.4/2528)

ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย

 1. มาตรา 69 ทวิ, 69 ตรี
 2. มาตรา 3 เตรส (ท.ป.4/2528)

กรณีที่ไม่ต้องหักภาษี

 1. ผู้รับไม่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ เช่น ส่วนราชการ องค์การของรัฐบาล นิติบุคคลอาคารชุด สหกรณ์ วัด หอการค้า ฯลฯ
 2. ผู้รับได้รับการยกเว้นภาษี เช่น BOI
 3. กรณีเงินได้ที่จ่ายได้รับยกเว้นภาษี เช่น ส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้า
 4. กฎหมายไม่ได้กำหนดให้หักภาษี เช่น ซื้อขาย โรงแรม ภัตตาคาร ประกันชิวิต ขนส่งสาธารณะ

การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

taxc

ประเภทเงินได้ จ่ายบุคคล จ่ายบริษัท
  40 (1) การรับจ้างแรงงาน เช่น เงินเดือน หัก อัตราก้าวหน้า หัก 3%
  40 (2) การรับทำงานให้ เช่น ค่านายหน้า หัก อัตราก้าวหน้า หัก 3%
  40 (3) ลิขสิทธิ์ ค่าสิทธิ หัก อัตราภาษี หัก 3%
  40 (4) (ก) ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ดอกเบี้ยตั๋วเงิน หัก 15% หัก 1%
  40 (4) (ข) เงินปันผล หัก 10% หัก 10%
  40 (5) ค่าเช่า ประโยชน์เนื่องจากการเช่า หัก 5% หัก 5%
  40 (6) วิชาชีพอิสระ เช่น หมอ บัญชี หัก 3% หัก 3%
  40 (7) รับเหมา ฯ หัก 3% หัก 3%
  40 (8) รับจ้าง หัก 3% หัก 3%
  40 (8) โฆษณา หัก 2% หัก 2%
  40 (8) แข่งขัน หัก 5% หัก 5%
  40 (8) ชิงโชค หัก 5% หัก 5%
  40 (8) นักแสดง หัก 5% – %
  40 (8) รางวัลตามเป้า ส่งเสริมการขาย หัก 3% หัก 3%
  40 (8) ขนส่ง หัก 1% หัก 1%
  40 (8) ประกันภัย หัก 1% หัก 1%
  40 (8) บริการอื่น

เรามุ่งเน้นการให้บริการทางวิชาชีพบัญชีแบบครบวงจร ด้วยทีมผู้บริหารมืออาชีพและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ด้านวิชาชีพบัญชี ภาษีอากร ตรวจสอบบัญชีและงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ส่งมอบงานที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นงานจดทะเบียนบริษัท จัดทำบัญชี ยื่นภาษี ทำประกันสังคม จัดหาพนักงานบัญชี วางระบบบัญชี ที่ปรึกษาบัญชีและภาษีอากร ตรวจสอบภายใน ตรวจนับสินค้าและทรัพย์สิน ของกิจการ ปิดงบการเงิน ตรวจสอบบัญชีประจำปี ตรวจสอบเฉพาะกรณี และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี

 ที่อยู่บริษัท

222/8-9 บ้านกลางเมือง รัชดา-วงศ์สว่าง ถนนพิบูลสงคราม ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

 02 966-5589 , 02 001-7593

 02 001-7592

 093 956-1524

 service@account.co.th

%d bloggers like this: