ที่ปรึกษาภาษีอากร

ที่ปรึกษาภาษีอากร

ที่ปรึกษาภาษีอากร

เนื่องจากปัจจุบัน กฎหมายภาษีอากร มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำให้เราไม่สามารถ Update องค์ความรู้ด้านภาษีอากรได้ทัน มีความสลับซับซ้อนเข้าใจยาก อีกทั้งมีระเบียบปฏิบัติ และคำวินิจฉัยมากมาย ยากที่จะศึกษาได้ครบถ้วน ซึ่งอาจจะส่งผลให้เราดำเนินการทางภาษีอากรผิดพลาดโดยไม่ได้ตั้งใจ หรือเข้าใจไม่ถูกต้อง หรืออาจจะกำลังประสบปัญหา เช่น
* ถูกสรรพากรตรวจสอบและประเมินภาษี อยากอุทธรณ์ภาษี ผ่อนหนักเป็นเบา ทำอย่างไร
* คุยกับเจ้าหน้าที่สรรพากรไม่ค่อยรู้เรื่อง เสียอารมณ์ ทำอย่างไรดี
* สอบถามปัญหาภาษีจากกรมสรรพากรได้รับคำตอบที่ไม่ชัดเจน ไม่รู้จะถามใครต่อดี
* อยากขอคืนภาษี แต่ไม่กล้า กลัวได้ไม่คุ้มเสีย
* อยากทำข้อหารือประเด็นภาษีกับกรมสรรพากร แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรดี
* อยากวางแผนภาษี อยากเสียภาษีน้อยๆ แต่ถูกกฎหมาย ทำอย่างไร
* อยากได้ที่ปรึกษาภาษีอากร ที่มีประสบการณ์โดยตรง ยิ่งเคยเป็นสรรพากรมาก่อนก็ยิ่งดี หาได้ที่ไหน

บริษัท เอสทีเอ แอคเคาทติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด ได้เข้าใจถึงปัญหาต่างๆ จากประสบการณ์ที่ผ่านมา เราจึงได้สร้างทีมที่ปรึกษาที่มีความชำนาญ และเชี่ยวชาญ กฎหมายภาษีโดยเฉพาะ เคยผ่านงานทุกกระบวนการของกรมสรรพากรมามากกว่า 30 ปี สามารถช่วยท่านได้

ขอบเขตการให้บริการของเรา

1.ให้คำปรึกษาเพื่อหาข้อยุติด้านภาษีอากรในการดำเนินธุรกิจ
2. เสนอแนะและวางแผนให้เสียภาษีอย่างประหยัดและถูกกฎหมาย
3. รับแก้ปัญหาภาษีอากรกรณีถูกตรวจสอบจากกรมสรรพากร
4. อุทธรณ์การประเมินภาษีอากรในกรณีต่างๆ
5. การอุทธรณ์และการขอคืนภาษีในกรณีต่างๆ
6. รับร่างหนังสือหารือเพื่อหาแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องต่อกรมสรรพากร
7. จัดประชุมหรืออบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัทในด้านภาษีอากร

e-services

กรมสรรพากร
ลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการบัญชีชุดเดียว (SME)
ค้นหาข้อมูลผู้ประกอบการ VAT
ระบบคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว
ติดตามขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มทางเน็ต
โปรแกรมคำนวณภาษีฯอสังหาริมทรัพย์
ระบบให้บริการยื่นคำขอคัดค้นข้อมูลแบบฯ
แบบแสดงรายการภาษี แบบคำร้อง / คำขอต่างๆ
Download โปรแกรมบัญชี
ปฏิทินภาษีอากร
ข้อหารือภาษีอากร
ข้อมูลผู้สอบบัญชีภาษีอากร

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สมัครสมาชิกจดทะเบียน
จองชื่อ/จดทะเบียนนิติบุคคล
ขอหนังสือรับรอง/คัดสำเนา
นำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)
ตรวจค้นข้อมูลนิติบุคคล
ตรวจค้นข้อมูลงบการเงิน
ตรวจค้นสำนักงานบัญชีคุณภาพ
บัญชีและธรรมาภิบาลธุรกิจ
ผู้ทำบัญชีแจ้งรายชื่อธุรกิจ (e-Accountant)
ตรวจค้นข้อมูลผู้ทำบัญชีของนิติบุคคล

สภาวิชาชีพบัญชี
ผู้สอบบัญชีแจ้งรายชื่อธุรกิจที่รับสอบบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี/ผู้ทำบัญชี
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี

%d bloggers like this: