อย่าลืมยื่นงบการเงินประจำปี มิเช่นนั้นจะโดนค่าปรับ!

Posted by on มี.ค. 22, 2019 in ประชาสัมพันธ์

อย่าลืมยื่นงบการเงินประจำปี

มิเช่นนั้นจะโดนค่าปรับ!

สำหรับผู้ประกอบการ SME ที่จดจัดตั้งเป็นเป็นนิติบุคคล ไม่ว่าจะเป็นบริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดก็ตาม ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องนำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และกรมสรรพากร ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด หากไม่นำส่งหรือส่งเกินเวลาที่กำหนด มีความผิดทางอาญาและมีโทษปรับทั้งนิติบุคคลและกรรมการหรือผู้เป็นหุ้นส่วน

ซึ่งปกติแล้ว นิติบุคคลที่ยังดำเนินกิจการอยู่หรือไม่ได้ดำเนินกิจการแล้ว แต่ยังไม่ได้จดเลิกกิจการ มีหน้าที่นำส่งงบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ดังนี้

  • นำส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

– กรณีที่เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้องนำส่งงบการเงินภายใน 5 เดือนนับแต่วันปิดรอบปีบัญชี(วันที่ 31 ธันวาคม 2561) ในปีนี้นำส่งได้ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

– ส่วนกรณีที่เป็นบริษัทจำกัด จะต้องนำเสนองบการเงินต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ ภายใน 4 เดือนนับแต่วัน ปิดรอบปีบัญชี(วันที่ 31 ธันวาคม 2561) โดยต้องอนุมัติงบการเงินภายในเดือนเมษายน 2562 และต้องนำส่งงบการเงินภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ ได้อนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนำส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ต่อนายทะเบียนอย่างน้อยปีละครั้งภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญ

– การยื่นงบการเงินประจำปีสามารถยื่นผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-filing) โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ขยายระยะเวลาการยื่นงบการเงิน เฉพาะกรณีส่งผ่านระบบ DBD e-Filing เท่านั้น ออกไปอีก 7 วัน จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ไปเป็นวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เพื่ออำนวยความสะดวกให้นิติบุคคลนำส่งงบการเงินผ่านทางออนไลน์มากขึ้น

– การยื่นงบการเงินในรูปแบบเอกสาร ทั้งการยื่นด้วยตนเอง (Walk in) หรือไปรษณีย์ยั งสามารถทำได้ แต่ก็ต้องยื่นงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing อีกครั้ง ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562

  • นำส่งกรมสรรพากร

– ทั้งบริษัทจำกัดและห้างหุ้นส่วนจำกัดจะต้องยื่นแบบแสดงรายการพร้อมชำระภาษี (ถ้ามี) ตามแบบ ภ.ง.ด.50 พร้อมกับงบการเงินภายใน 150 วันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี

– โดยต้องยื่นรายการซึ่งจำเป็นต้องใช้ในการคำนวณภาษีเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายกำไรสุทธิ และรายการอื่น ๆ พร้อมด้วยบัญชีงบดุล บัญชีทำการ และบัญชีกำไรขาดทุน บัญชีรายรับรายจ่าย หรือบัญชีรายรับก่อนหักรายจ่าย ตามที่กฎหมายกำหนด

– กรณียื่นแบบฯ ด้วยกระดาษต้องยื่นแบบฯ พร้อมงบการเงิน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในท้องที่ที่สำนักงานใหญ่ของกิจการตั้งอยู่ ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562

– สำหรับการยื่นแบบฯ ทางอินเทอร์เน็ต สามารถยื่นได้จนถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2562

อัตราค่าปรับการนำส่งงบการเงินล่าช้าหรือไม่ยื่นงบการเงิน

  • กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

– ยื่นงบการเงินล่าช้า

– อายุความเปรียบเทียบค่าปรับอยู่ที่ 1 ปี นับจากวันที่ครบกำหนดยื่นงบการเงิน

– ปกติก่อนหมดอายุความ ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะส่งเรื่องให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อออกหมายเรียกเชิญให้ท่านไปพบเพื่อชี้แจ้ง และชำระค่าปรับต่อไป

  • กรมสรรพากร

– ค่าปรับอาญา กรณียื่นแบบภาษี(ภ.ง.ด.50) เกินกำหนด

ยื่นแบบไม่เกิน 7 วัน 1,000 บาท

ยื่นแบบเกิน 7 วัน 2,000 บาท

– ค่าปรับอาญา กรณียื่นงบการเงินเกินกำหนด

ยื่นแบบไม่เกิน 7 วัน 1,000 บาท

ยื่นแบบเกิน 7 วัน 2,000 บาท

– เงินเพิ่ม ชำระในอัตรา 1.5% ต่อเดือน (เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน)ในกรณีมีภาษีที่ต้องชำระ

– โดยค่าปรับอาญาของการยื่นแบบภาษีช้าเกินกว่ากำหนดและกรณีไม่ยื่นงบการเงินนั้นจะมีอายุความอยู่ที่ 1 ปี

%d bloggers like this: