บริการของเรา

ให้บริการด้านบัญชี บริการทำบัญชี ทำบัญชี ทำภาษี โปรแกรมบัญชี

เรา ให้บริการด้านบัญชี บริการทำบัญชี ทำบัญชี ทำภาษี โปรแกรมบัญชี

สำนักงานบัญชีคุณภาพ STA มุ่งเน้นการให้บริการทางวิชาชีพบัญชี แบบครบวงจร มีงานบริการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองตรงความต้องการของลูกค้า ด้วยทีมงานมืออาชีพ ซึ่งจะทำให้ลูกค้าประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายด้วยงานที่มีคุณภาพและเสร็จทันเวลาที่กำหนด เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากมาย ทั้งบริษัทในประเทศ และต่างประเทศ เราได้พิสูจน์ประสบการณ์ทางบัญชี และความเชี่ยวชาญด้านภาษีของในหลายภาคอุตสาหกรรมทั้งจากการให้คำปรึกษา และวางระบบบัญชีให้เป็นมาตรฐาน เราเชื่อว่าระยะเวลาที่ผ่านมาได้พิสูจน์บริการของเราในธุรกิจของลูกค้าตลอดมา

คลิกที่รูปภาพของบริการที่คุณต้องการทราบรายละเอียดและคำอธิบาย  

woman1

จัดทำบัญชีและภาษี

woman2

จดทะเบียนธุรกิจ

woman3

จัดหาเจ้าหน้าที่บัญชี

man1

ตรวจสอบบัญชี

เอสทีเอขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน

ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ เชื่อมั่น และให้การสนับสนุนในบริการของเรามาโดยตลอด เราสัญญาว่าจะรักษามาตรฐานการบริการที่ดีแบบนี้ตลอดไป เพื่อให้ท่านได้รับสิ่งที่ดีที่สุด

 คำถามที่พบบ่อย ๆ

กรณีกิจการได้รับเอกสารใบเสร็จรับเงินที่ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมายจากร้านค้า กิจการจะสามารถนำใบเสร็จรับเงินดังกล่าวมาใช้ประกอบการลงบัญชีได้หรือไม่ ?

ตอบ : หากกิจการได้รับใบเสร็จรับเงินที่ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด แต่กิจการได้จ่ายเงินไปจริงเพื่อนำมาใช้ในการดำเนินงานของกิจการ ก็สามารถนำเอกสารมาใช้ประกอบการบันทึกบัญชีได้ โดยกิจการต้องมีการจัดทำเป็นเอกสารใบสำคัญเพื่อใช้ในกิจการของตนเองเพิ่มเติมด้วย

บริษัทฯ ไม่ได้หักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่ง จะต้องรับผิดอะไรบ้าง ?

ตอบ : ความรับผิดมีดังนี้

1. รับผิดในจำนวนภาษีที่ต้องหักนำส่ง

2. รับผิดในเงินเพิ่มอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน โดยคำนวณจากจำนวนภาษีที่ต้องนำส่งตาม 1.

3. หากไม่ได้ยื่นแบบนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายไว้เลย ไม่ใช่ยื่นไว้ไม่ครบถ้วนต้องเสียค่าปรับทางอาญาอีกส่วนหนึ่ง

มีรายได้ค่าเช่าต้องยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด. 94 หรือไม่ ?

ตอบ : ต้องยืนแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด. 94 ภายในเดือนกันยายนของทุกปี

อายุความของการปรับเรื่องยื่นงบการเงินล่าช้ามีอายุความกี่ปี

ตอบ : การยื่นงบการเงินล่าช้า เป็นความผิดทางอาญา ซึ่งมีอัตราโทษปรับสถานเดียว จึงมีอายุความในการดําเนินคดี 1 ปี นับแต่วันกระทําความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 95 แต่อย่างไรก็ตาม หากนิติบุคคลรายใดไม่ยื่นงบการเงินหรือยื่นงบการเงินล่าช้า และไม่ยินยอมชําระ ค่าปรับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนดําเนินคดีตามกฎหมายทุกราย

กรณีบริษัทจํากัดไม่ได้จัดประชุมเพื่ออนุมัติงบการเงินภายในสี่เดือนนับแต่วันที่ลงในงบดุล จะมีความผิดและมีโทษตามกฎหมายอย่างไร

ตอบ : กรณีบริษัทจํากัดกระทําความผิดฐานไม่นํางบดุลเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ภายใน 4 เดือนนับแต่วันที่ลงในงบดุล ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1197 โดยบริษัทจํากัดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท ตามมาตรา 18 และกรรมการต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาทตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคมและมูลนิธิ พ.ศ. 2499 แต่เนื่องจากความผิดดังกล่าวเป็นความผิดที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีอํานาจเปรียบเทียบได้จึงได้กําหนดอัตราเปรียบเทียบปรับไว้ ดังนี้ ฐานความผิด บริษัทไม่นํางบดุลเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ภายใน 4 เดือนนับแต่วันที่ลงในงบดุล ค่าปรับ บริษัท 6,000 บาท กรรมการตามอํานาจ (คนละ) 6,000 บาท

ถ้าได้รับหมายเรียกจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติจะดําเนินการอย่างไร

ตอบ : กรณีนิติบุคคลรายใดได้รับหมายเรียกของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ไม่ว่าการกระทําความผิดฐาน ใดก็ตามขอให้ติดต่อกับพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีโดยตรงซึ่งในหมายเรียกจะปรากฏชื่อของพนักงาน สอบสวนเจ้าของคดี และเบอร์โทรศัพท์ไว้อยู่แล้ว หากมีข้อขัดข้องประการใดตามหมายเรียก ก็ขอให้แจ้ง พนักงานสอบสวนเจ้าของคดี

%d bloggers like this: