คู่มือภาษี สำหรับ Start-up (SMEs)

คู่มือภาษี สำหรับ Start-up (SMEs)

เลือกบริการที่ท่านต้องการ

woman1

จัดทำบัญชีและภาษี

woman2

จดทะเบียนธุรกิจ

woman3

จัดหาเจ้าหน้าที่บัญชี

man1

ตรวจสอบบัญชี

คู่มือภาษี สำหรับ Start-up (SMEs)

(ดูคู่มือภาษี Click ที่รูปภาพ)

กิจการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากธุรกิจในประเทศไทยกว่าร้อยละ 99 เป็น SMEs นอกจากนี้ SMEs ยังมีสัดส่วนการจ้างงานรวมกว่า 10.5 ล้านตำแหน่ง หรือร้อยละ 80 ของการจ้างงานทั้งหมด และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมสูงถึง 5.21 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 39.6 ของ GDP ทั้งประเทศ (ข้อมูลปี 2557)

ในฐานะหน่วยงานที่จัดเก็บภาษีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยของประเทศ กรมสรรพากรได้ตระหนักถึงความสำคัญของ SMEs ต่อเศรษฐกิจไทย จึงให้ความสำคัญต่อการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ดังนั้น กรมสรรพากรจึงได้จัดทำ “คู่มือภาษี สำหรับ Start-up” เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อจะได้สามารถเสียภาษีได้อย่างถูกต้อง

คณะผู้จัดทำ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีความประสงค์ จะเริ่มต้นธุรกิจ ผู้ที่ดำเนินธุรกิจอยู่แล้ว ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจทั่วไปได้เป็นอย่างดี

กรมสรรพากร

มกราคม 2559

เรามุ่งเน้นการให้บริการทางวิชาชีพบัญชีแบบครบวงจร ด้วยทีมผู้บริหารมืออาชีพและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ด้านวิชาชีพบัญชี ภาษีอากร ตรวจสอบบัญชีและงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ส่งมอบงานที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นงานจดทะเบียนบริษัท จัดทำบัญชี ยื่นภาษี ทำประกันสังคม จัดหาพนักงานบัญชี วางระบบบัญชี ที่ปรึกษาบัญชีและภาษีอากร ตรวจสอบภายใน ตรวจนับสินค้าและทรัพย์สิน ของกิจการ ปิดงบการเงิน ตรวจสอบบัญชีประจำปี ตรวจสอบเฉพาะกรณี และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี

 ที่อยู่บริษัท

222/8-9 บ้านกลางเมือง รัชดา-วงศ์สว่าง ถนนพิบูลสงคราม ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

 02 966-5589 , 02 001-7593

 02 001-7592

 093 956-1524

 service@account.co.th

%d bloggers like this: