กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี

รวม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี พร้อมพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ประกาศวิชาชีพบัญชี ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ข้อกำหนดสภาวิชาชีพบัญชี ประมวลรัษฎากร รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

” วิชาชีพบัญชี ” หมายถึง วิชาชีพในด้านการทำบัญชี ด้านการสอบบัญชี ด้านการบัญชีบริหาร ด้านการวางระบบบัญชี ด้านการบัญชีภาษีอากร ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี ทั้งนี้ ในภายหน้าหากเห็นว่ามีบริการเกี่ยวกับการบัญชีด้านใดที่มีความสำคัญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อาจออกกฎกระทรวงกำหนดบริการเกี่ยวกับการบัญชีด้านนั้นเพิ่มเติมขึ้นในคำนิยามวิชาชีพบัญชีก็ได้ เช่น การตรวจสอบภายใน เป็นต้น

[/vc_column]

เลือกบริการที่ท่านต้องการ

woman1

จัดทำบัญชีและภาษี

woman2

จดทะเบียนธุรกิจ

woman3

จัดหาเจ้าหน้าที่บัญชี

man1

ตรวจสอบบัญชี

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี

พระราชบัญญัติ

กฎกระทรวง

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี

%d bloggers like this: