ยื่นแบบผ่านเน็ต

ยื่นแบบผ่านเน็ต ยื่นผ่านเน็ต ยื่นงบการเงิน ยื่นภาษี ยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต

ยื่นแบบผ่านเน็ต

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

แบบยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีด้วยกัน 2 แบบ คือ แบบ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ดูง่าย ๆ ว่าใครจะยื่นแบบไหน คนมีเงินเดือน โบนัส ค่าครองชีพก็ยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 ส่วนคนที่มีรายได้อื่น ๆ หรือมีทั้งเงินเดือนและรายได้อื่น ๆ ให้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90

หลักการคิดภาษี

tax 2560_2

ปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ปรับปรุงการหักค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

1.1 สำหรับผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่านายหน้า ฯลฯ อันเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) และ (2) แห่งประมวลรัษฎากร หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ร้อยละ 50 แต่รวมกันต้องไม่เกิน 100,000 บาท

1.2 สำหรับผู้ที่มีเงินได้จากค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธิ์หรือสิทธิอย่างอื่น อันเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (3) แห่งประมวลรัษฎากร ให้หักค่าใช้จ่ายได้ตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา

2. ปรับปรุงการหักค่าลดหย่อนเพิ่มขึ้น ดังนี้

2.1 ค่าลดหย่อนสำหรับผู้มีเงินได้ จากเดิม 30,000 บาท เป็น 60,000 บาท

2.2 ค่าลดหย่อนสำหรับคู่สมรสของผู้มีเงินได้ จากเดิม 30,000 บาท เป็น 60,000 บาท

2.3 ค่าลดหย่อนบุตรจากเดิมคนละ 15,000 บาท และจำกัดจำนวนไม่เกิน 3 คน เป็น (1) บุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้มีเงินได้ หรือบุตรชอบด้วยกฎหมายของสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้เพิ่มเป็นคนละ 30,000 บาท และ (2) บุตรบุญธรรมของผู้มีเงินได้คนละ 30,000 บาท แต่รวมกันต้องไม่เกิน 3 คน

อย่างไรก็ดี หากมีทั้งบุตรชอบด้วยกฎหมายตาม (1) และบุตรบุญธรรม (2) ให้นำบุตรตาม (1) ทั้งหมดมาหักก่อน หากบุตรตาม (1) ที่มีชีวิตอยู่รวมจำนวนเกิน 3 คน จะนำบุตรตาม (2) มาหักไม่ได้แล้ว แต่ถ้าบุตรตาม (1) มีไม่ถึง 3 คน ให้นำบุตรตาม (2) มาหักได้ แต่เมื่อรวมกับบุตรตาม (1) แล้ว ต้องไม่เกิน 3 คน

2.4 ในกรณีที่คู่สมรสต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ ให้หักลดหย่อนรวมกันได้ไม่เกิน 120,000 บาท

2.5 กองมรดกเดิมให้หักลดหย่อนได้จาก 30,000 บาท เป็น 60,000 บาท

2.6 ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล เดิมให้หักลดหย่อนแก่หุ้นส่วนคนละ 30,000 บาท แต่รวมกันต้องไม่เกิน 60,000 บาท เป็นคนละ 60,000 บาท แต่รวมกันต้องไม่เกิน 120,000 บาท

3. ปรับปรุงขั้นเงินได้ และบัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ดังนี้

บัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ปรับปรุงใหม่
เงินได้สุทธิ อัตราภาษี (ร้อยละ)
0-150,000 ได้รับการยกเว้น
150,001-300,000 ร้อยละ 5
300,001-500,000 ร้อยละ 10
500,001-750,000 ร้อยละ 15
750,001-1,000,000 ร้อยละ 20
1,000,001-2,000,000 ร้อยละ 25
2,000,001-5,000,000 ร้อยละ 30
5,000,001 ขึ้นไป ร้อยละ 35


4. ปรับปรุงเกณฑ์เงินได้ขั้นต่ำที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษี
 ดังนี้

4.1 กรณีมีเงินได้จากการจ้างแรงงาน (เงินเดือน ค่าจ้าง) เพียงประเภทเดียว

– หากผู้มีเงินได้เป็นโสด จากเดิมต้องยื่นแบบฯ เมื่อมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วเกิน 50,000 บาท เป็นต้องมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วเกิน 120,000 บาท

– หากผู้มีเงินได้มีคู่สมรส จากเดิมต้องยื่นแบบฯ เมื่อมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วเกิน 100,000 บาท เป็นต้องมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วเกิน 220,000 บาท

4.2 กรณีมีเงินได้จากการจ้างแรงงาน (เงินเดือน ค่าจ้าง) และมีเงินได้ประเภทอื่นด้วย หรือกรณีมีเฉพาะเงินได้ประเภทอื่นที่ไม่ใช่เงินได้จากการจ้างแรงงาน

– หากผู้มีเงินได้เป็นโสด จากเดิมต้องยื่นแบบฯ เมื่อมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วเกิน 30,000 บาท เป็นต้องมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วเกิน 60,000 บาท

– หากผู้มีเงินได้มีคู่สมรส จากเดิมต้องยื่นแบบฯ เมื่อมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วเกิน 60,000 บาท เป็นต้องมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วเกิน 120,000 บาท

4.3 กรณีกองมรดกของผู้ตายที่ยังมิได้แบ่ง จากเดิมต้องยื่นแบบฯ เมื่อมีเงินได้เกิน 30,000 บาทเป็นต้องมีเงินได้เกิน 60,000 บาท

(4) กรณีห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล จากเดิมต้องยื่นแบบฯ เมื่อมีเงินได้เกิน 30,000 บาท เป็นต้องมีเงินได้เกิน 60,000 บาท

5. การปรับปรุงดังกล่าวข้างต้น ให้ใช้บังคับสำหรับเงินได้พึงประเมินในปีภาษี 2560 ที่จะต้องยื่นรายกสนใน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในครั้งนี้ จะช่วยให้ผู้มีเงินได้ได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงการหักค่าใช้จ่าย และค่าลดหย่อนที่เพิ่มขึ้น ช่วยให้ผู้มีเงินได้เสียภาษีในแต่ละเดือนลดลง ส่งผลให้มีเงินได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

ที่มา : เว็บไซต์กรมสรรพากร

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

สำหรับแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้นจะมี 2 แบบ ก็คือ แบบแสดงรายการ ภ.ง.ด. 50 สำหรับภาษีสำหรับรอบบัญชีที่ต้องยื่นภายใน 150 วันหลังจากวันที่ปิดบัญชี และ แบบแสดงรายการ ภ.ง.ด. 51 ที่ต้องยื่นภายใน 2 เดือนหลังจากรอบบัญชีครึ่งปีด้วยครับ

 

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

1. กิจการ SMEs มีทุนชำระแล้วไม่เกิน 5 ล้านบาท รายได้จากการขายหรือให้บริการไม่เกิน 30 ล้านบาท ไม่ได้จดแจ้งการจัดทำบัญชีและงบการเงินให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ

กำไรสุทธิ อัตราภาษี ร้อยละ
ไม่เกิน 300,000 บาท ยกเว้น
300,001-3,000,000 บาท 15%
3,000,001 บาทขึ้นไป 20%

รายละเอียดตาม พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 530) พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 603) พ.ศ. 2559 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

2. กิจการ SMEs มีทุนชำระแล้วไม่เกิน 5 ล้านบาท รายได้จากการขายหรือให้บริการไม่เกิน 30 ล้านบาท ได้จดแจ้งการจัดทำบัญชีและ
งบการเงินให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ

กำไรสุทธิ อัตราภาษี ร้อยละ
1 – 300,000 บาท ยกเว้น
300,001 บาทขึ้นไป 10%

รายละเอียดตาม พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 595) พ.ศ. 2558 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560 เสียภาษีจาก
กำไรสุทธิ

3. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล กรณีทั่วไป ที่ไม่ใช่กิจการ SMEs

กำไรสุทธิ อัตราภาษี ร้อยละ
จำนวนกำไรสุทธิ 20%

รายละเอียดตาม พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 42 เสียภาษีจากกำไรสุทธิ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

เรามุ่งเน้นการให้บริการทางวิชาชีพบัญชีแบบครบวงจร ด้วยทีมผู้บริหารมืออาชีพและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ด้านวิชาชีพบัญชี ภาษีอากร ตรวจสอบบัญชีและงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ส่งมอบงานที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นงานจดทะเบียนบริษัท จัดทำบัญชี ยื่นภาษี ทำประกันสังคม จัดหาพนักงานบัญชี วางระบบบัญชี ที่ปรึกษาบัญชีและภาษีอากร ตรวจสอบภายใน ตรวจนับสินค้าและทรัพย์สิน ของกิจการ ปิดงบการเงิน ตรวจสอบบัญชีประจำปี ตรวจสอบเฉพาะกรณี และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี

 ที่อยู่บริษัท

222/8-9 บ้านกลางเมือง รัชดา-วงศ์สว่าง ถนนพิบูลสงคราม ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

 02 966-5589 , 02 001-7593

 02 001-7592

 093 956-1524

 service@account.co.th

 วันเวลาทำการ

 จันทร์:        8.30-17.30 น.

 อังคาร:        8.30-17.30 น.

 พุธ:            8.30-17.30 น.

 พฤหัส:        8.30-17.30 น.

 ศุกร์:           8.30-17.30 น.

 เสาร์:           ปิดทำการ

 อาทิตย์:        ปิดทำการ

      

e-services

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สมัครสมาชิกจดทะเบียน
จองชื่อ/จดทะเบียนนิติบุคคล
ขอหนังสือรับรอง/คัดสำเนา
นำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)
ตรวจค้นข้อมูลนิติบุคคล
ตรวจค้นข้อมูลงบการเงิน
ตรวจค้นสำนักงานบัญชีคุณภาพ
บัญชีและธรรมาภิบาลธุรกิจ
ผู้ทำบัญชีแจ้งรายชื่อธุรกิจ (e-Accountant)
ตรวจค้นข้อมูลผู้ทำบัญชีของนิติบุคคล

สภาวิชาชีพบัญชี
ผู้สอบบัญชีแจ้งรายชื่อธุรกิจที่รับสอบบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี/ผู้ทำบัญชี
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี

กรมสรรพากร
ลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการบัญชีชุดเดียว (SME)
ค้นหาข้อมูลผู้ประกอบการ VAT
ระบบคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว
ติดตามขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มทางเน็ต
โปรแกรมคำนวณภาษีฯอสังหาริมทรัพย์
ระบบให้บริการยื่นคำขอคัดค้นข้อมูลแบบฯ
แบบแสดงรายการภาษี แบบคำร้อง / คำขอต่างๆ
Download โปรแกรมบัญชี
ปฏิทินภาษีอากร
ข้อหารือภาษีอากร
ข้อมูลผู้สอบบัญชีภาษีอากร

%d bloggers like this: