ผู้บริหาร

สราวุธ สุวรรณมณี กรรมการผู้จัดการ ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา

นายสราวุธ สุวรรณมณี
กรรมการผู้จัดการ

การศึกษา

  • ปริญญาตรี  บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • มัธยมศึกษา  โรงเรียนราชวินิต มัธยม
  • ประถมศึกษา  โรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์

สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ

  • สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
  • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8660
  • ผู้สอบบัญชีภาษีอากร เลขทะเบียน TA000139
  • ที่ปรึกษาประเภท A สาขาการเงิน ของกระทรวงการคลัง
  • ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีตามโครงการพัฒนาผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีของกรมสรรพากร

 

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัท เอสทีเอ แอคเคาทติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด 20 มกราคม 2547 – ปัจจุบัน

ที่อยู่ : เลขที่ 222/8-9 หมู่บ้านกลางเมือง รัชดา-วงศ์สว่าง ถนนพิบูลสงคราม ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

ลักษณะธุรกิจ : รับทำบัญชี วางระบบบัญชีและตรวจสอบบัญชี

ให้คำปรึกษาธุรกิจในด้านบัญชีและการเงิน

ตำแหน่งงาน : กรรมการผู้จัดการ

ขอบเขตงาน :
1. เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
2. เป็นผู้กำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ
3. มีอำนาจในการอนุมัติ หรือ ยกเลิก การซื้อ การขาย การเช่า การลงทุน และการชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ
4. เป็นผู้พิจารณาเรื่อง กลยุทธิ์ทางธุรกิจ และการระดมทุนของโครงการต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ได้วางแผนไว้

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ ปัจจุบัน

44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

ลักษณะธุรกิจ : เป็นหน่วยงานราชการที่เป็นศูนย์กลางการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุร
กิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ งานด้านจดทะเบียนธุรกิจ การกำกับดูแลธุรกิจ และการให้บริการธุรกิจ

ให้คำปรึกษาธุรกิจในด้านบัญชีและการเงิน

ตำแหน่งงาน : วิทยากรพิเศษ

ขอบเขตงาน :
1. เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับงานด้านบัญชี ภาษีอากร และงานตรวจสอบ
2. ให้คำปรึกษาลูกค้าเกี่ยวกับระบบบัญชีและภาษีอากร ระบบการควบคุมภายใน

บริษัท แอ็คเซิร์ฟ จำกัด 1 กรกฎาคม 2546 – 31 ธันวาคม 2546

ที่อยู่ : 370/126 ชั้น12 (ห้อง12D)อาคารแฟร์ทาวเวอร์ ซอยสุขุมวิท 50 ถ.สุขุมวิท
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10260

ลักษณะธุรกิจ : รับทำบัญชี วางระบบบัญชีและตรวจสอบบัญชี
ให้คำปรึกษาธุรกิจในด้านบัญชีและการเงิน

ตำแหน่งงาน : วางระบบและตรวจสอบบัญชีให้แก่บริษัทลูกค้า

ขอบเขตงาน :
1. วางแผนและจัดทำตารางการทำงานเกี่ยวกับงานการตรวจสอบบัญชีที่รับผิดชอบ
2. ควบคุมดูแลและมอบหมายงานให้แก่ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
3. จัดทำงบการเงินรวม งบกระแสเงินสด ร่างงบการเงิน
4. ให้คำปรึกษาลูกค้าเกี่ยวกับระบบบัญชีและภาษีอากร ระบบการควบคุมภายใน

บริษัท สยามเลมเมอร์ซ จำกัด (บริษัทในเครือฯปูนซีเมนต์ไทย) 1 เมษายน 2537 – 30 มิถุนายน 2546

ที่อยู่ : 42 ม.5 ถ.หนองปลากระดี่ ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140

ลักษณะธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายกระทะล้อรถยนต์

ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการบัญชีการเงินและบัญชีต้นทุน

ขอบเขตงาน :
1. รวบรวมและจัดทำงบประมาณประจำปีเพื่อเสนอคณะกรรมการของบริษัท
2. รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบบัญชีต้นทุนทั้งหมด และกำหนดต้นทุนมาตรฐานของ สินค้า
3. จัดทำรายงานวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณที่กำหนด ไว้
4. ควบคุมและบริหารวัตถุดิบคงคลังเพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการใช้ งาน
5. ควบคุมดูแล และให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้งานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม SAP SYSTEM

%d bloggers like this: