จดทะเบียนธุรกิจ

จดทะเบียนธุรกิจ จดทะเบียนบริษัท เปิดบริษัท จดเปลี่ยนแปลง เลิกกิจการ

 เลือกบริการ จดทะเบียนธุรกิจ จดทะเบียนบริษัท จดจัดตั้งบริษัท จดเปลี่ยนแปลง เปิดบริษัท เลิกกิจการ

จดทะเบียนธุรกิจ จดทะเบียนบริษัท เปิดบริษัท จดเปลี่ยนแปลง เลิกกิจการ

เรามีบุคลากรมากประสบการณ์ที่มีความเชี่ยวชาญในการจดทะเบียนบริษัท และจดทะเบียนธุรกิจทุกประเภทโดยดำเนินการอย่างรวดเร็ว ถูกต้องตามมาตรฐาน

ติดต่อเพื่อขอคำปรึกษาฟรี

 • จดทะเบียนบริษัท
 • จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ขอรหัสเพื่อยื่นภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต
 • จดทะเบีนประกันสังคม
 • จดทะเบียนลูกจ้าง
 • จดทะเบียนนายจ้าง
 • จดทะเบียนลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตร
 • ยื่นต่อวีซ่า และเวิรค์เพอร์มิต

woman1

จัดทำบัญชีและภาษี

woman2

จดทะเบียนธุรกิจ

woman3

จัดหาเจ้าหน้าที่บัญชี

man1

ตรวจสอบบัญชี

จดทะเบียนธุรกิจรวดเร็วและถูกต้อง

STA ยินดีบริการรับจดทะเบียนจัดตั้งกิจการอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ตามหลักกฎหมายและบัญชีในอนาคต ท่านไม่ต้องการเสียเวลากับการเดินทาง และไม่ต้องเรียนรู้การจดทะเบียนด้วยตัวท่านเอง

ขอใบเสนอราคา  

ค่าบริการที่ทางบริษัทฯ กำหนดไว้ ถือได้ว่ามีความเป็นธรรมพอควรกับทั้งลูกค้าและบริษัทฯ เพื่อให้เราทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเพื่อให้ท่านได้รับบริการที่มีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตราฐานการทำงานที่ดี

ทางบริษัทฯ ขอเสนอตัวให้เป็นตัวเลือกอีกทางหนึ่งของท่าน และเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะมีโอกาสได้รับการพิจารณาในการเรียกใช้บริการจากท่าน

จดทะเบียนด่วน เลือกเลยค่ะ__

yes-200

จดจัดตั้งกิจการ

change-200

จดเปลี่ยนแปลง

no-200

จดเลิกกิจการ

รวดเร็ว ถูกต้อง ทันใจ

บริการจดทะเบียนอื่น ๆ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเรา

 • พนักงานจดทะเบียนของสำนักงานฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ที่ท่านต้องจัดเตรียมเพื่อใช้ในการดำเนินการจดทะเบียน และจะมีพนักงานไปรับเอกสารจากท่าน หรือท่านอาจจะนำมาส่งมอบที่ทำการสำนักงานฯ ก็ได้ (เอกสารบางอย่างต้องใช้ต้นฉบับ)
 • ทางสำนักงานฯ จะจัดพิมพ์แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการจดนิติกรรม ส่งจัดส่งให้ท่านและผู้เกี่ยวข้องพิจารณาลงนามก่อนนำไปยื่นจดทะเบียนต่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต่อไป
 • ท่านจะได้รับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ดำเนินการแล้ว ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้น
 • บริกา

ค่าธรรมเนียมราชการ

 • จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิทุนจำนวนเงินไม่เกิน 100,000 บาท แห่งจำนวนทุนที่กำหนดไว้ 50 บาท เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาท ทั้งนี้รวมกันไม่ให้ต่ำกว่า 500 บาท และไม่ให้เกิน 25,000 บาท
 • จดทะเบียนตั้งบริษัทคิดตามทุนจดทะเบียนแสนละ 500 บาท แต่ไม่น้อยกว่า 5,000 บาท และไม่เกิน 250,000 บาท (เศษของแสนคิดเป็นแสน)
 • หนังสือรับรอง ฉบับละ 200 บาท
 • ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน ฉบับละ 100 บาท
 • รับรองสำเนาเอกสาร หน้าละ 50 บาท
 คำถามที่พบบ่อย ๆ

ควรจดเป็นบริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนไหนดี ?

ควรพิจารณาปัจจัยความจำเป็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องว่าควรจะจัดตั้งธุรกิจในรูปแบบใด ค่ะ เช่น ธุรกิจเจ้าของคนเดียว หากคุณมีเงินทุนเอง และต้องการความคล่องตัวสูง , ห้างหุ้นส่วนจำกัด หากคุณมีญาติพี่น้องหรือเพื่อนมาร่วมลงทุนด้วย หรือ ถ้าหากกลุ่มลูกค้าของคุณเป็นองค์กรธุรกิจ หน่วยงานราชการ ที่ต้องการความน่าเชื่อถือ ก็ต้องจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดเป็นต้น

เปิดบริษัทฯ แล้วจะจดทุนเท่าไหร่ ถึงจะดี?

พิจาณาวิเคราะห์ดูกิจการของท่านด้วยว่า คุณจะประกอบกิจการธุรกิจนี้ ต้องใช้ทุนประมาณเท่าไหร่ และเพื่อเป็นความน่าถือของบริษัทด้วย หากท่านต้องการทำธุรกิจกับหน่วยงานรัฐ บางครั้งหน่วยงานรัฐก็อาจจะดูทุนจดทะเบียนเพื่อใช้ในการจ้างงาน

ทำไมต้องจดทุน 1 ล้านบาท ?

อาจจะเป็นเพราะว่า การค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนบริษัท จะคิดตามอัตราของทุนจดทะเบียน โดยทุนไม่เกิน 1 ล้านบาท จะเสียค่าธรรมเนียม 5,000 บาท ซึ่งหากคุณจดทุนน้อยกว่า 1 ล้าน ก็จะเสียในอัตราที่เท่ากัน

เปิดบริษัทใหม่ จะต้องทำอะไรบ้าง ?

1.ทำบัญชีและงบการเงิน

 • จัดทำบัญชีตามกฎหมาย นับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ซึ่งชนิดบัญชีที่ต้องจัดทำ ได้แก่ บัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภท รายละเอียดประกอบงบ เป็นต้น
 • จัดให้มีการปิดบัญชี ครั้งแรกภายใน 12 เดือน และปิดบัญชีทุกรอบ 12 เดือน นับแต่วันปิดบัญชีครั้งก่อน แล้วจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อประชุมอนุมัติงบการเงิน ภายใน 4 เดือน นับแต่วันปิดรอบบัญชี พร้อมกับยื่นงบการเงินต่อสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด ภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุมอนุมัติงบการเงิน
 • เก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีโดยเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี

2.ทำใบหุ้นและสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

 • ต้องจัดทำใบหุ้น (เฉพาะกรณี บริษัท จำกัด) มอบให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท มิฉะนั้นมีความผิดต้องระวาโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
 • ต้องจัดทำสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท (เฉพาะกรณี บริษัท จำกัด) มิฉะนั้นมีความผิดต้องระวางโทษ ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

จะต้องเตรียมอะไรบ้างในการจดทะเบียนบริษัท ?

 • คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด
 • หนังสือบริคณ์สินธิ
 • รายจดทะเบียนจัดตั้ง
 • รายละเอียดกรรม
 • แบบจองชื่อนิติบุคคล
 • หลักฐานให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • สำเนารายชื่อผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นในการประชุมให้ความเห็นชอบในกิจการพร้อมลายมือชื่อ
 • สำเนารายงานการกระชุมตั้งบริษัท
 • สำเนาข้อบังคับ
 • สำเนาหลักฐานการรับชำระค่าหุ้นที่บริษัทออกให้แก่ผู้ถือหุ้น
 • กรณีคนต่างด้านลงทุนในบริษัทจำกัด ตั้งแต่ร้อยละ 40 แต่ไม่ถึงร้อยละ 50
 • สำเนาสมุดเงินฝากธนาคาร หรือสำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาหลักฐานที่แสดงแหล่งที่มาของเงินที่นำมาชำระค่าหุ้น
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • หนังสือมอบอำนาจ

 ที่อยู่บริษัท

222/8-9 บ้านกลางเมือง รัชดา-วงศ์สว่าง ถนนพิบูลสงคราม ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

 +66 2 966 5589

 +66 2 001 7592

 +66 93 956 1524

 service@account.co.th

 วันเวลาทำการ

 จันทร์:        8.30-17.30 น.
 อังคาร:       8.30-17.30 น.
 พุธ:            8.30-17.30 น.
 พฤหัส:       8.30-17.30 น.
 ศุกร์:           8.30-17.30 น.
 เสาร์:           ปิดทำการ
 อาทิตย์:       ปิดทำการ


        

%d bloggers like this: