รางวัล

รางวัลและความสำเร็จ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น จรรยาบรรณดีเด่น

Thailand’s Smart Awards

บริษัทเอสทีเอ แอคเคาทติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัดได้รับรางวัล Thailand’s Smart Awards 2018 สาขาบริษัทที่ยึดหลักธรรมาภิบาลการบริหารดีเด่น โดยรายการ Celeb Club คลับคนดัง  ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ในฐานะที่เป็นบริษัทดำเนินดำเนินธุรกิจบนหลักธรรมาภิบาล ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อสังคม และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยคุณสราวุธ สุวรรณมณี กรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนรับมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณจาก นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

รางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น

บริษัทเอสทีเอ แอคเคาทติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัดได้รับรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจำปี 2554 (DBD Corporate Governance Awards : DBD CG AWARDS) จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณและนำหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในการประกอบกิจการ โดยคุณสราวุธ สุวรรณมณี กรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณจาก นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

TCC Best Award

บริษัทเอสทีเอ แอคเคาทติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัดได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ จรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2554 ในฐานะองค์กรตัวอย่างด้านการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ตั้งอยู่บนความโปร่งใส ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม “TCC Best Award 2011” โดยคุณสราวุธ สุวรรณมณี กรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณจาก ศาสตราจารย์ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

สำนักงานบัญชีคุณภาพ

บริษัทเอสทีเอ แอคเคาทติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัดได้รับหนังสือรับรองคุณภาพ สำนักงานบัญชีคุณภาพ ลำดับที่ 21 จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจสำนักงานบัญชีมีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและเป็นที่น่าเชื่อถือ โดยผ่านการตรวจประเมินการปฏิบัติตามข้อกำหนดการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี พ.ศ. 2558

สำนักงานบัญชีตัวแทน (Tax Agent)

บริษัทเอสทีเอ แอคเคาทติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัดได้รับใบอนุญาตเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทน จากกรมสรรพากร สามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษี หรือดำเนินการอื่นใดตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดในนาม ของผู้มีหน้าที่เสียภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ (Web Site) ของกรมสรรพากร www.rd.go.th ได้

%d bloggers like this: