ตรวจสอบบัญชี

ตรวจสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ผู้สอบบัญชี CPA ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

 เลือกบริการ ตรวจสอบบัญชี ผู้สอบบัญชี CPA ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เราช่วยให้การตรวจสอบงบเงินเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี และตรวจสอบบัญชีเป็นกรณีพิเศษเพื่อขอคืนภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยเป็นไปตามข้อ
กำหนดของกรมสรรพากร

 • ทดสอบหลักฐานประกอบรายการ
 • ประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชี และประมาณการทางบัญชี
 • ประเมินความเหมาะสมของการเปิดเผยข้อมูล และการนำเสนองบการเงินโดยรวม
 • แสดงความเห็นต่องบการเงินประจำปี
 • บริการให้คำปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษีอากร
 • บริการส่งงบการเงินประจำปี
 • บริการยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี
 • หนังสือแจ้งข้อบกพร่องของระบบควบคุมภายในและวิธีการบัญชีเพื่อฝ่ายบริหาร

woman1

จัดทำบัญชีและภาษี

woman2

จดทะเบียนธุรกิจ

woman3

จัดหาเจ้าหน้าที่บัญชี

man1

ตรวจสอบบัญชี

ตรวจสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ผู้สอบบัญชี CPA ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ด้วยทีมมืออาชีพ

เอสทีเอ มุ่งเน้นให้บริการลูกค้าด้วยบริการที่หลากหลาย โดยมีบริการหลักคือ การให้บริการตรวจสอบบัญชีงบการเงินทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

สอบถามค่าบริการตรวจสอบบัญชี  

Section

 • การตรวจทานเอกสารของบริษัทลูกค้า

ตรวจทานเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และทรัพย์สินที่มีรูปร่าง เช่น พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วสัญญาใช้เงิน โฉนดที่ดิน เอกสารการลงหุ้น กรมธรรม์ประกันภัย

 • การสังเกตการณ์ภายในสถานที่ตรวจสอบ

พินิจวิเคราะห์ด้วยการสังเกต เพื่อช่วยให้ผู้สอบบัญชีได้ทราบถึงข้อเท็จจริงที่เป็นอยู่ รวมถึงการใช้วิจารณญาณสิ่งที่ได้เห็นและบันทึกไว้ เช่น สังเกตการณ์ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จ่ายเงินเดือน สังเกตการณ์ตรวจนับสินค้า

 • การตรวจนับทรัพย์สินที่ปรากฎอยู่ในสถานที่หรือในเอกสารต่างๆ

การพิสูจน์ปริมาณและคุณภาพของสิ่งที่ต้องการตรวจว่ามีอยู่จริง ครบถ้วนตามที่บันทึกไว้

 • วิเคราะห์เปรียบเทียบ

การตรวจสอบที่โดยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ที่เป็นไปอย่างมีเหตุผลของข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอันนี้ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน ว่าเป็นไปตามที่คาดหมายไว้หรือไม่ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงที่ผิดปกติ

Section

1. ตรวจสอบบัญชี-งบการเงินโดยทีมงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้มาตรฐานโดยจะปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้วิธีการทดสอบรายการบัญชี ระบบควบคุมภายในและการเปิดเผย ข้อมูลงบการเงิน ประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้รวมทั้งประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ

2. เสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหาร การตรวจสอบมิได้มีวัตถุประสงค์ที่จะหาข้อผิดพลาดทางการบัญชี หรือการทุจริตในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตามผลการตรวจสอบอาจจะชี้ให้เห็นถึงข้อผิดพลาดหรือการทุจริตในบางเรื่องได้ ทั้งนี้สำนักงานจะเสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหาร เพื่อให้ทราบถึง ข้อบกพร่องในการควบคุมภายในทางบัญชีที่สำคัญ ซึ่งได้พบในระหว่างปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี

3. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบก็เพื่อให้สามารถแสดงความเห็นในรายงานการสอบบัญชีว่า งบการเงินแสดงฐานะผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามนโยบายการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่ เพียงใด ความเห็นของผู้สอบบัญชีจึงขึ้นอยู่กับผลของการตรวจสอบ หากต้องเสนอ รายงานเป็นอย่างอื่น สำนักงานจะเรียนชี้แจงถึงเหตุผลข้อเท็จจริงก่อน เสนอรายงานการสอบบัญชี

4. บริการยื่นงบการเงิน พร้อมจัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการ เงินตามกำหนด ได้แก่ สปช.3 , สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น ( บอจ.5 ) นำส่งต่อกระทรวงพาณิชย์

Section

ค่าบริการสำหรับงานตรวจสอบบัญชีไม่สามารถที่จะระบุราคาได้อย่างชัดเจน เพราะประเภทกิจการที่ไม่เหมือนกัน ฉะนั้นความซับซ้อนของเอกสารทางบัญชีจึงมีลักษณะแตกต่างกันด้วย

 คำถามที่พบบ่อย ๆ

STA มีบริการตรวจสอบอะไรบ้าง

เรามีบริการตรวจสอบภายใน ตรวจสอบบัญชีทั้งในรูปแบบ องค์กรรัฐ บริษัทจำกัด หรือ บริษัทมหาชน

ปริมาณที่สุ่มตัวอย่างในแต่ละธุรกิจขนาดไหนที่กรมสรรพากรพอใจและยอมรับ

กรมสรรพากรมิได้กำหนดไว้ แต่อยู่ที่ดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีว่าจะทำการสุ่มตรวจเป็นปริมาณเท่าใดถึงจะเพียงพอเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานที่เพียงพอในการเสนอรายงาน

การยื่นงบการเงิน จำเป็นที่จะต้องยื่นทั้งกระทรวงพาณิชย์และกรมสรรพากรใช่หรือไม่

จำเป็นที่ต้องยื่นทั้งสองที่ ตามที่กฎหมายระบุ โดยการยื่นงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ และการยื่นงบการเงินพร้อมแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.50 ต่อกรมสรรพากร จะยื่นไม่พร้อมกันก็ได้ แต่จะต้องยื่นภายในกำหนดเวลาที่กระทรวงพาณิชย์และกรมสรรพากรกำหนด งบการเงินทื่ยื่นกับกระทรวงพาณิชย์และที่ยื่นกับกรมสรรพากรจะต้องตรงกัน

 ที่อยู่บริษัท

222/8-9 บ้านกลางเมือง รัชดา-วงศ์สว่าง ถนนพิบูลสงคราม ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

 +66 2 966 5589

 +66 2 001 7592

 +66 93 956 1524

 service@account.co.th

 วันเวลาทำการ

 จันทร์:        8.30-17.30 น.
 อังคาร:       8.30-17.30 น.
 พุธ:            8.30-17.30 น.
 พฤหัส:       8.30-17.30 น.
 ศุกร์:           8.30-17.30 น.
 เสาร์:           ปิดทำการ
 อาทิตย์:       ปิดทำการ


        

%d bloggers like this: