มาเป็น”นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN CPA)” กันเถอะ!

Posted by on ก.พ. 24, 2017 in ประชาสัมพันธ์

นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN CPA)

นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN CPA) 

นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน หมายถึง นักบัญชีวิชาชีพที่ถือสัญชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน และมีคุณสมบัติการขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียนตามระเบียบสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Accountant) พ.ศ. ๒๕๕๙ สำหรับการขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN CPA) ในประเทศไทย
ทั้งนี้ นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN CPA) จะประกอบวิชาชีพนักบัญชีได้ ตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้ Central Product Classification – CPC รหัส 862 (Accounting, Auditing and Bookkeeping Services) ขององค์กรสหประชาชาติ ซึ่งครอบคลุมงานบริการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบัญชี แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงการลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และการให้บริการทางบัญชีอื่นที่กำหนดว่าต้องมีใบอนุญาตภายในประเทศ
สภาวิชาชีพบัญชีในฐานะตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีของประเทศไทย เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Accountant: ASEAN CPA) สำหรับนักบัญชีวิชาชีพไทยที่จะไปทำงานต่างประเทศและการขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน (Registered Foreign Professional Accountant: RFPA) สำหรับนักบัญชีวิชาชีพต่างชาติที่จะเข้ามาทำงานในประเทศไทย โดย สภาวิชาชีพบัญชีกำลังเตรียมการเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพต่างด้าว (RFPA) ควบคู่กันไปด้วย โดยสามารถสรุปขั้นตอนที่สำคัญในการประกอบวิชาชีพวิชาชีพบัญชีในประเทศอาเซียนได้ ดังนี้

นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน

ขั้นตอนที่เกิดขึ้นจากประเทศต้นกำเนิด

   ขั้นที่ 1 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือนักบัญชีที่ผ่านการทดสอบตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่ ๓/๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์การทดสอบของผู้ขอขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน และมีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน ASEAN Chartered Professional Accountant) พ.ศ. ๒๕๕๙

   ขั้นที่ 2 สมัครในระบบออนไลน์ (คลิก) และชำระค่าธรรมเนียบม 500 บาท (ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับปี พ.ศ. 2560 – 2561)

   ขั้นที่ 3  คณะกรรมการกำกับดูแล (Monitoring Committee: MC) ตรวจสอบใบสมัครและเอกสารหลักฐานของผู้ขอขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN CPA)

ขั้นที่ 4 คณะกรรมการกำกับดูแล (MC) เสนอชื่อผู้ขอขึ้นทะเบียนนักบัญชีอาเซียนต่อคณะกรรมการประสานงานด้านวิชาชีพบัญชีแห่งอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Accountant Coordinating Committee: ACPACC) ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากคณะกรรมการกำกับดูแลของ 10 ประเทศอาเซียนร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN CPA)

ขั้นที่ 5  คณะกรรมการประสานงานด้านวิชาชีพบัญชีแห่งอาเซียน (ACPACC) อนุมัติการขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN CPA) ซึ่งทางสภาวิชาชีพบัญชีจะแจ้งผลต่อการพิจารณาต่อผู้ขอขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียนเพื่อชำระค่าธรรมเนียมใบรับรองปีละ 2,000 บาท (ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับปี พ.ศ. 2560 – 2561)

เมื่อดำเนินการจบทั้ง 5 ขั้นตอนนี้ เสมือนกับการขอ “พาสปอร์ต (Passport)” จากสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ

รายชื่อของนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN CPA) ทุกคนจะแสดงที่เว็บไซต์ www.acpacc.org และนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN CPA) ที่ขึ้นทะเบียนที่สภาวิชาชีพบัญชี จะแสดงที่เว็บไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชี www.fap.or.th นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN CPA) เหล่านี้คือบุคคลที่พร้อมในการเคลื่อนย้ายไปทำงานในประเทศอาเซียนอื่นและยินยอมจะปฏิบัติตามกฏระเบียบ

 

ขั้นตอนที่เกิดขึ้นจากประเทศผู้รับ

ขั้นที่ 1 เมื่อนักบัญชีวิชาชีพอาเซียนมีนักบัญชีที่ประเทศผู้รับเข้ารับให้ทำงานร่วมแล้ว นักบัญชีวิชาชีพอาเซียนผู้นั้นสามารถแสดงหลักฐานเพื่อขอจดทะเบียนเป็นนักบัญชีวิชาชีพต่างด้าว (Registered Foreign Professional Accountant : RFPA) ที่หน่วยงานผู้มีอำนาจกำกับดูแลวิชาชีพบัญชีประเทศผู้รับได้

ในขั้นตอนนี้เทียบได้กับการขอ “วีซ่า (Visa)” จากประเทศผู้รับเพื่อให้สามารถเข้าไปทำงานในประเทศผู้รับได้โดยต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของประเทศผู้รับ และต้องไม่เป็นการประกอบวิชาชีพบัญชีโดยลำพัง แต่ต้องทำงานร่วมกับนักบัญชีวิชาชีพท้องถิ่นของประเทศผู้รับนั้น ๆ
ระเบียบและประกาศสภาวิชาชีพบัญชี

1.ระเบียบสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน ASEAN Chartered Professional Accountant) พ.ศ. ๒๕๕๙

2.ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๓/๒๕๖๐  เรื่อง หลักเกณฑ์การทดสอบของผู้ขอขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน

3.ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๔/๒๕๖๐  เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน

4.ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๕/๒๕๖๐  เรื่อง ค่าคำขอขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียนและค่าใบรับรองของนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน

การคงไว้ซึ่งใบรับรอง ASEAN CPA
1.ชำระค่าใบรับรองรายปี ปีละ 2,000 บาท
2.มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อความในข้อ 7 ของระเบียบสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Accountant) พ.ศ. 2559

 

%d bloggers like this: