รับทำบัญชี

รับทำบัญชี ภาษีอากร ประกันสังคม ปิดงบ วางระบบบัญชี

 เลือกบริการ รับทำบัญชี

รับทำบัญชี ภาษีอากร ประกันสังคม ปิดงบ วางระบบบัญชี

บริการจัดทำบัญชีและภาษีอากร ดำเนินการโดยผู้ทำบัญชีตามที่กฎหมายกำหนด มีประสบการณ์ในระดับมืออาชีพ ทำให้การจัดทำบัญชี และภาษีอากร ถูกต้อง และทันเวลา เป็นผลให้ลูกค้าของเราสามารถมุ่งเน้นที่กิจกรรมหลักได้อย่างเต็มที่ โดยไม่จำเป็นต้องจ้างพนักงานบัญชี ไม่ต้องลงทุนเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมบัญชีเพิ่ม พร้อมกันนี้ สำนักงานบัญชีคุณภาพ STA เราทำงานใกล้ชิดกับลูกค้า ทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามกระบวนการจัดทำบัญชี และภาษีอากร

woman1

รับทำบัญชีและภาษี

woman2

จดทะเบียนธุรกิจ

woman3

จัดหาเจ้าหน้าที่บัญชี

man1

ตรวจสอบบัญชี

งานบริการลูกค้า
1 ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของลูกค้าตามที่กฎหมายกำหนด
2 ดำเนินการขอยื่นงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)
3 ดำเนินการขอยื่นแบบและชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต
4 ดำเนินการขอยื่นแบบประกันสังคมผ่านอินเตอร์เน็ต
5  ลงประกาศโฆษณาเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
6 บริการ รับ-ส่ง เอกสาร
งานบัญชี
7 ให้คำแนะนำระบบบัญชี ผังทางเดินเอกสาร เอกสารเบื้องต้นที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี
8 จัดทำเอกสารเบื้องต้นให้ลูกค้า
9 ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารบัญชีและติดตามจากลูกค้า
10 บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชี WINSpeed
11 จัดทำสต็อกสินค้า, วัตถุดิบ และงานระหว่างทำ
12 ปิดบัญชีและนำส่งงบกำไรขาดทุนและงบดุลให้ลูกค้าเป็นรายเดือน
13 จัดทำสมุดรายวันซื้อ, สมุดรายวันขาย, สมุดรายวันรับเงิน, สมุดรายวันจ่ายเงิน, สมุดรายวันทั่วไป, สมุดรายวันเงินฝากธนาคาร และบัญชีแยกประเภท
14 ทะเบียนทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคา
15 จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
16 จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ, ทะเบียนเคลื่อนไหวสินค้า
17 จัดทำรายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญเช่นรายละเอียดลูกหนี้, รายละเอียดเจ้าหนี้, รายละเอียดเช็ครับ, รายละเอียดเช็คจ่าย เป็นต้น
18 จัดทำงบทดลองและงบการเงินประกอบด้วยงบดุล, งบกำไรขาดทุนและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
19 จัดทำงบกระแสเงินสด
20 จัดทำรายงานเฉพาะเพื่อฝ่ายบริหาร (Management Report)
21 ยื่นงบการเงิน, สบช.3, บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ผ่านระบบ E-Filing ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
งานภาษีอากร
22 ให้คำปรึกษาปัญหาภาษีอากร
23 จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)
24 จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)
25 จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)
26 จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.54) – สำหรับการจ่ายเงินไปต่างประเทศ
27 จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม – VAT (ภพ.30)
28 จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม – VAT (ภพ.36) – สำหรับการจ่ายเงินไปต่างประเทศ
29 จัดทำและยื่นภาษีธุรกิจเฉพาะ SBT (ภ.ธ.40)
30 จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน
31 รายงานสินค้าและวัตถุดิบ
32 จัดทำประมาณการและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51)
33 จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)
34 จัดทำและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภงด.1ก)
35 กระทบยอดรายได้ตาม ภงด.50 กับ ภพ.30
36 เป็นตัวแทนเข้าพบเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากร
งานประกันสังคม
37 จัดทำและยื่นเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน (สปส.1-10)
38 จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินกองทุนทดแทนประจำปี (กท.26ก)
39 จัดทำและยื่นแบบแสดงเงินค่าจ้างประจำปี (กท. 20 ก)
บริการ รับทำบัญชี ของเรามีคุณภาพและเชื่อถือได้

STA เป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพที่ให้บริการรับทำบัญชีและภาษีอากรอย่างครบวงจร โดยพนักงานบัญชีที่ผ่านการอบรมทางบัญชีเป็นอย่างดี และท่านมั่นใจได้ว่า งานบัญชีของท่านจะตรงตามมาตราฐานบัญชีของไทยและสากล

ขอใบเสนอราคา  

สิ่งที่คุณได้รับจากการใช้บริการรับทำบัญชีของเอสทีเอ
 1. ลดภาระในการควบคุมและบริหารงานด้านบัญชี เช่น การลาออกของพนักงานสายบัญชี การขึ้นเงินเดือนหรือจ่ายโบนัสให้แก่พนักงาน การจ่ายเงินเดือนสูง ๆ สำหรับพนักงานบัญชีที่มีความรู้ความสามารถด้านบัญชีและภาษีอากร
 2. เพื่อให้ได้งบการเงินที่ถูกต้องและเชื่อถือได้และมีการจัดทำอย่างถูกต้องตามกฎหมายการบัญชีและประมวลรัษฎากร
 3. เพื่อวางแผนภาษีอากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและรัดกุม ลดความเสี่ยงในการถูกสรรพากรตรวจสอบ ของธุรกิจได้อย่างถูกต้อง
  ทันเวลา
 4. เพื่อเป็นเครื่องมือในการวางแผนและตัดสินใจของธุรกิจ
 5. ช่วยในการวางแผนกำไรและควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัท
 6. สามารถติดต่อสอบถามทางด้านการจัดทำบัญชีและภาษีได้ตลอดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 7. เพื่อให้กิจการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี
 8. การบันทึกบัญชีที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
 9. เพื่อเป็นเครื่องมือวัดความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ

 เลือกบริการรับทำบัญชีได้เลยค่ะ

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการท่านลูกค้าสามารถเลือกบริการที่เหมาะสมกับกิจการของท่าน

หลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าบริการรับทำบัญชีของเรา

ค่าบริการที่เราคิดกับลูกค้าแต่ละรายจะไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับปริมาณงานและจำนวนเอกสารบัญชีที่มากน้อย ของแต่ละกิจการ และประเภทของธุรกิจ ประกอบกับความยากง่ายและความซับซ้อนในการจัดทำบัญชีและภาษี รวมทั้งเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ลูกค้าต้องการ
ค่าบริการที่ทางบริษัทฯ กำหนดไว้เบื้องต้น ถือได้ว่ามีความเป็นธรรมพอควรกับทั้งลูกค้าและบริษัทฯ เพื่อให้เราทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเพื่อให้ท่านได้รับบริการที่มีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตราฐานการทำงานที่ดี
ทางบริษัทฯ ขอเสนอตัวให้เป็นตัวเลือกอีกทางหนึ่งของท่าน และเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะมีโอกาสได้รับการพิจารณาในการเรียกใช้บริการจากท่าน

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเรา

1. รับและคัดแยกเอกสาร
101 รับเอกสารหรือไฟล์ – บัญชีและภาษี
102 รับเอกสารหรือไฟล์ – Statement
103 คัดแยกเอกสารตามระบบ
104 นำเอกสารเข้าแฟ้ม/ที่เก็บจัดเก็บ
2. ทำภาษีและประกันสังคม
201 บันทึกข้อมูลในไฟล์ PND1_SSO เพื่อจัดทำภงด.1
202 บันทึกข้อมูลในไฟล์ PND1_SSO เพื่อจัดทำประกันสังคม
203 บันทึกข้อมูลในไฟล์ PND353_PP30 เพื่อจัดทำภงด.3/ภงด53
204 จัดทำภพ.36/ภงด.54 (ถ้ามี)
205 บันทึกใบกำกับภาษีขาย-ภาษีซื้อในไฟล์ PND353_PP30 เพื่อจัดทำภพ.30
206 ตรวจสอบความถูกต้องของภงด.1,3,53,54 และภพ.30,36 และประกันสังคม
207 แจ้งยอดลูกค้าค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย,ภาษีมูลค่าเพิ่ม และประกันสังคม
208 ลูกค้ายืนยันยอดภาษี
209 Upload ข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายขึ้นเว็บไซต์กรมสรรพากรและสั่งพิมพ์แบบ
210 กรอกข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มในเว็บไซต์กรมสรรพากร และสั่งพิมพ์แบบ
211 Upload ข้อมูลขึ้นเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมและสั่งพิมพ์แบบ
212 ติดตามยอดค่าภาษีและประกันสังคมกับลูกค้า
213 รับหลักฐานการโอนเงินค่าภาษีและประกันสังคมจากลูกค้า
214 สรุปยอดภาษีหัก ณ ที่จ่าย
215 ชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
216 สั่งพิมพ์ใบเสร็จค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำมาแนบกับแบบภาษี
217 สรุปยอดค่าประกันสังคม
218 สั่งพิมพ์ใบชำระเงินค่าประกันสังคม
219 นำเงินสดไปชำระค่าประกันสังคมที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย
220 ส่งสำเนาแบบภาษีและประกันสังคม พร้อมใบเสร็จให้แก่ลูกค้า
221 สรุปยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม
222 ชำระภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
223 สั่งพิมพ์ใบเสร็จค่าภาษีมูลค่าเพิ่มนำมาแนบกับแบบภาษี
3. บันทึกบัญชี
301 บันทึกรายการใบสั่งขาย (สินค้า/บริการ)
302 บันทึกรายการขายเชื่อ (สินค้า/บริการ)
303 บันทึกรายการขายสด (สินค้า/บริการ)
304 บันทึกรายการรับชำระเงิน
305 ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของภาษีขายกับภพ.30/รายงาน
306 ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
307 บันทึกรายการฝากเงินสดเข้าธนาคาร
308 บันทึกรายการนำฝากเช็คเข้าธนาคาร
309 บันทึกรายการเช็ครับที่ผ่าน
310 บันทึกรายได้ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร
311 บันทึกรายการเงินโอนระหว่างธนาคาร
312 บันทึกรับเงินบัตรเครดิตเข้าธนาคาร
313 บันทึกรายการใบสั่งซึ้อ (สินค้า/บริการ)
314 บันทึกรายการซื้อเชื่อ (สินค้า/บริการ)
315 บันทึกรายการซื้อสด (สินค้า/บริการ)
316 บันทึกรายการจ่ายชำระหนี้
317 ตรวจสอบความถูกต้องของภาษีหัก ณ ที่จ่ายกับภงด.1,3,53,54/รายงาน
318 ตรวจสอบความถูกต้องของภาษีซื้อกับภพ.30,36/รายงาน
319 บันทึกรายการถอนเงินสดจากธนาคาร
320 บันทึกรายการเช็คจ่ายที่ผ่าน
321 บันทึกค่าธรรมเนียม,ดอกเบี้ยจ่ายธนาคาร
4. ปิดบัญชี
401 ตรวจสอบรายการสินทรัพย์ที่มีการซื้อเพิ่ม
402 บันทึกรายการรายละเอียดสินทรัพย์
403 Post GL บันทึกค่าเสื่อมราคา
404 บันทึกรายการค้างรับ – ค้างจ่าย
405 บันทึกรายการรับล่วงหน้า – จ่ายล่วงหน้า
406 บันทึกรายการเงินเดือนค้างจ่าย
407 ปิดบัญชีภาษีซื้อ-ภาษีขาย
408 กระทบยอดสินค้าคงเหลือเปรียบเทียบกับไฟล์ลูกค้าหรือยอดคงเหลือจริง
409 ปิดบัญชีสินค้าคงเหลือต้นงวด-ปลายงวด
410 Run Multicurrency (Revalues SO,PO)
5. สอบทานและทำรายงาน
501 ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของการทำบัญชีทั้งหมด
502 ตรวจสอบรายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคารกับแยกประเภท
503 ตรวจสอบรายละเอียดลูกหนี้การค้ากับแยกประเภท
504 ตรวจสอบรายละเอียดเจ้าหนี้การค้ากับแยกประเภท
505 ตรวจสอบรายละเอียดเช็ครับในมือกับแยกประเภท
506 ตรวจสอบรายละเอียดเช็คจ่ายในมือกับแยกประเภท
507 ตรวจสอบรายละเอียดสินทรัพย์กับแยกประเภท
508 ทำรายงานประจำเดือนส่งลูกค้า
6. ส่งคืนเอกสาร
601 จัดเตรียมและรวบรวมเอกสารเพื่อส่งคืนลูกค้า
602 ตรวจสอบเอกสารก่อนส่งคืนเอกสารให้ลูกค้า
603 ส่งคืนเอกสารให้ลูกค้า

เอกสารที่ต้องจัดเตรียมให้บริษัทฯ

1. ข้อมูลเบื้องต้นใช้สำหรับเตรียมฐานข้อมูล
1.1 สำเนาใบเสนอราคาค่าบริการทำบัญชี
1.2 สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท
1.3 สำเนาหนังสือรับรองพร้อมวัตถุประสงค์
1.4 สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.2)
1.5 สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) (ฉบับล่าสุด)
1.6 สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
1.7 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรรมการ)
1.8 สำเนารหัสยื่นภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
1.9 สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.20 (กรณีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
1.10 แผนที่บริษัทฯ

2.เอกสารที่ใช้สำหรับการทำบัญชี
2.1 เอกสารประกอบรายการขาย เช่น ใบกำกับภาษี,ใบแจ้งหนี้,ใบเสร็จรับเงิน
2.2 เอกสารประกอบรายการซื้อ เช่น ใบกำกับภาษี,ใบส่งของ,ใบเสร็จรับเงิน,ใบแจ้งหนี้
2.3 เอกสารเกี่ยวกับการจ่ายเงินที่ไม่มีภาษีซื้อ เช่น ค่าน้ำมัน,ค่าทางด่วน,ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
2.4 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ในกรณีจ่ายเงิน)
2.5 หนังสือรับรองการถูกหักภาษีณที่จ่าย (กรณีที่รับเงิน)
2.6 เอกสารประกอบการรับเงินจากลูกค้า เช่นใบสำคัญรับ หรือใบนำฝากธนาคาร (Pay in slip)
2.7 เอกสารประกอบการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ เช่นใบสำคัญจ่าย หรือใบถอนเงินจากธนาคาร
2.8 Bank Statement สำหรับบัญชีกระแสรายวัน และสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของกิจการ
2.9 รายงานสต็อกสินค้าและวัตถุดิบ

3 เอกสารขอเพิ่มเติม (กรณีเปิดกิจการมากกว่า 1 ปี)
3.1 หนังสือสัญญาต่าง ๆ
3.2 แบบนำส่งงบการเงิน (ส.บช.3)
3.3 งบการเงินพร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี
3.4 งบทดลอง
3.5 รายละเอียดลูกหนี้การค้า ณ วันสิ้นงวด
3.6 รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า ณ วันสิ้นงวด
3.7 ทะเบียนสินทรัพย์
3.8 รายละเอียดเช็ครับ
3.9 รายละเอียดเช็คจ่าย
3.10 รายละเอียดค้างรับ/ค้างจ่าย
3.11 รายละเอียดรับล่วงหน้า/จ่ายล่วงหน้า
3.12 รายงานสต๊อกสินค้าและวัตถุดิบ

ระยะเวลาในการรับเอกสาร

  ทางบริษัทฯ จะส่งพนักงานไปรับเอกสารภายในวันที่ 3 ของเดือนถัดไป ทั้งนี้เพื่อบริษัทฯจะได้จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย คือ ภงด.1,3,53 และภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ ภพ.30, ภ.ธ.40 เพื่อนำส่งกรมสรรพากรให้ทันภายในวันที่ 7 และ15 ของเดือนถัดไปตามลำดับ

 คำถามที่พบบ่อย ๆ

โดยปกติแล้ว STA คิดค่าบริการอย่างไร ?

ราคาบริการแก่ลูกค้าแต่ละรายจะไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับบริมาณงานและจำนวนเอกสารที่มากน้อย ของแต่ละกิจการ และประเภทของธุรกิจ ประกอบกับความยากง่ายและความซับซ้อนในการจัด ทำบัญชีและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ผู้ประกอบการต้องการ ค่ะ

รอบบัญชีปกติคืออะไร ?

รอบบัญชี เริ่มต้นเดือนมกราคมไปจนสิ้นสุดสิ้นปีธันวาคม ค่ะ

ทำไม STA ถึงเชี่ยวชาญในเรื่องการลงบันทึกบัญชี ?

 • เพราะเราใช้โปรแกรมบัญชีที่จัดทำขึ้นเฉพาะสำหรับสำนักงานบัญชีและได้รับผ่านการรับรองมาตราฐานของสภาวิชาชีพบัญชี
 • เรามีลูกค้าที่หลากหลายประเภทธุรกิจ ทำให้เราเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละกิจการเป็นอย่างดี และนำมาปรับปรุงใช้เพื่อให้การลงบันทึกบัญชีมีประสิทธิภาพมากขึ้น

มีบริการทำบัญชีรายปีหรือไม่ ?

เรามีบริการทำบัญชี 4 ประเภท คือ รายเดือน รายไตรมาส รายครึ่งปี รายปี ค่ะ

STA รับทำบัญชีในต่างจังหวัดหรือไม่

ขณะนี้เรายังไม่มีบริการนี้ค่ะ เรารับทำบัญชีเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล หาก STA มีสาขาในต่างจังหวัด ทางเราจะแจ้งให้ทราบ

วิธีการค่าชำระค่าบริการ

ลูกค้าที่สนใจบริการของเราทางลูกค้าจะต้องจ่ายค่าบริการทุก ๆ สิ้นเดือน ณ เดือนถัดไป

วันเวลาในการรับส่งเอกสาร

วันเวลาในการรับส่งเอกสาร

ทำอย่างไรจึงจะไม่ถูกภาษีย้อนหลังได้ ?

การยื่นแบบแสดงรายการภาษีตามข้อมูลที่สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ จะช่วยให้กิจการมีข้อมูลในการชี้แจงแก่เจ้าหน้าที่ และช่วยลดภาระในการถูกประเมินภาษีย้อนหลังได้

 ที่อยู่บริษัท

222/8-9 บ้านกลางเมือง รัชดา-วงศ์สว่าง ถนนพิบูลสงคราม ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

 +66 2 966 5589

 +66 2 001 7592

 +66 93 956 1524

 service@account.co.th

 วันเวลาทำการ

 จันทร์:        8.30-17.30 น.
 อังคาร:       8.30-17.30 น.
 พุธ:            8.30-17.30 น.
 พฤหัส:       8.30-17.30 น.
 ศุกร์:           8.30-17.30 น.
 เสาร์:           ปิดทำการ
 อาทิตย์:       ปิดทำการ


        

%d bloggers like this: