การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

Posted by on ก.ย. 26, 2016 in ประชาสัมพันธ์

การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย คือ จำนวนเงินที่กฎหมายกำหนดให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินจะต้องหักออกจากเงินได้ก่อนจ่ายให้แก่ผู้รับทุกคราว หรือเป็นจำนวนเงินภาษีที่ผู้จ่ายเงินออกภาษีแทนผู้มีเงินได้ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กฎหมายกำหนดและนำส่งแล้ว ซึ่งถือเป็นเงินได้พึงประเมินที่ผู้เสียภาษีได้รับ และเป็นเครดิตภาษีของผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในการคำนวณภาษีที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีประจำปี

สรุปให้ฟังง่ายๆ ว่า  ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย  คือ ภาษีที่ทางกฏหมายกำหนดให้หักไว้ล่วงหน้าจากเงินได้ที่ได้รับ และสามารถนำไปขอเครดิตเพื่อหักจากยอดภาษีที่ต้องจ่ายจริงในทุกๆ ปี โดยที่ทางผู้จ่ายเงินได้จะมีหลักฐานที่เรียกว่าหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้ไว้เป็นหลักฐาน

หลักการ

 1. ผู้รับต้องเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ (บุคคลธรรมดา นิติบุคคล)
 2. เงินที่จ่ายไม่ได้รับการยกเว้นภาษี (ผู้รับต้องนำไปเสียภาษี)
 3. เงินที่จ่าย เป็นเงินได้ตามมาตรา 40 (?)

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย

 1. มาตรา 50
 2. มาตรา 3 เตรส (ท.ป.4/2528)

ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย

 1. มาตรา 69 ทวิ, 69 ตรี
 2. มาตรา 3 เตรส (ท.ป.4/2528)

กรณีที่ไม่ต้องหักภาษี

 1. ผู้รับไม่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ เช่น ส่วนราชการ องค์การของรัฐบาล นิติบุคคลอาคารชุด สหกรณ์ วัด หอการค้า ฯลฯ
 2. ผู้รับได้รับการยกเว้นภาษี เช่น BOI
 3. กรณีเงินได้ที่จ่ายได้รับยกเว้นภาษี เช่น ส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้า
 4. กฎหมายไม่ได้กำหนดให้หักภาษี เช่น ซื้อขาย โรงแรม ภัตตาคาร ประกันชิวิต ขนส่งสาธารณะ

การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

taxc

ประเภทเงินได้

จ่ายบุคคล

จ่ายบริษัท

  40 (1) การรับจ้างแรงงาน เช่น เงินเดือน

หัก อัตราก้าวหน้า

หัก 3%

  40 (2) การรับทำงานให้ เช่น ค่านายหน้า

หัก อัตราก้าวหน้า

หัก 3%

  40 (3) ลิขสิทธิ์ ค่าสิทธิ

หัก อัตราภาษี

หัก 3%

  40 (4) (ก) ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ดอกเบี้ยตั๋วเงิน

หัก 15%

หัก 1%

  40 (4) (ข) เงินปันผล

หัก 10%

หัก 10%

  40 (5) ค่าเช่า ประโยชน์เนื่องจากการเช่า

หัก 5%

หัก 5%

  40 (6) วิชาชีพอิสระ เช่น หมอ บัญชี

หัก 3%

หัก 3%

  40 (7) รับเหมา ฯ

หัก 3%

หัก 3%

  40 (8) รับจ้าง

หัก 3%

หัก 3%

  40 (8) โฆษณา

หัก 2%

หัก 2%

  40 (8) แข่งขัน

หัก 5%

หัก 5%

  40 (8) ชิงโชค

หัก 5%

หัก 5%

  40 (8) นักแสดง

หัก 5%

– %

  40 (8) รางวัลตามเป้า ส่งเสริมการขาย

หัก 3%

หัก 3%

  40 (8) ขนส่ง

หัก 1%

หัก 1%

  40 (8) ประกันภัย

หัก 1%

หัก 1%

  40 (8) บริการอื่น

หัก 3%

หัก 3%

%d bloggers like this: