วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายคุณภาพ ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณวิชาชีพ

sarawuthsta

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นสำนักงานบัญชีชั้นนำของคนไทย ที่ให้บริการด้านบัญชีแบบครบวงจร อย่างมีคุณภาพ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของ ลูกค้าผู้รับบริการ ด้วยจริยธรรมที่มุ่งมั่น รวมถึงความรับผิดชอบ ต่อลูกค้า สังคม สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติ

พันธกิจ

1. พัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีให้ทันต่อโลกธุรกิจในปัจจุบัน
2. บริการด้วยความถูกต้องและเป็นธรรม
3. ลูกค้าคือบุคคลสำคัญ ต้องมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้เสมอ
4. เสริมสร้างความรู้แก่ลูกค้าและบุคลากร เพื่อสร้างองค์กรที่ยั่งยืน

นโยบายคุณภาพ

เราพิจารณาถึงประโยชน์ของการนำระบบคุณภาพมาใช้ เพื่อมุ่งเน้นให้บริการวิชาชีพบัญชีในเชิงวิชาการ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยจะดำเนินการดังต่อไปนี้
1. พัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีให้ทันต่อโลกธุรกิจในปัจจุบัน
จัดระบบการพัฒนาบุคคลากร และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับมาตรฐานทางบัญชี และตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจในปัจจุบัน
2. บริการด้วยความถูกต้องและเป็นธรรม
บริการ และดำเนินงานด้วยความถูกต้อง เป็นธรรมกับลูกค้า และสอดคล้องกับนโยบายคุณภาพของบริษัท โดยยึดมั่นในกฎระเบียบของราชการ และจรรยาบรรณของวิชาชีพ
3. ลูกค้าคือบุคคลสำคัญ ต้องมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้เสมอ
ให้ความสำคัญกับลูกค้า โดยการสำรวจ และตรวจสอบความพึงพอใจของลูกค้า และปรับปรุง เพื่อการให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า และสร้างมูลค่าเพิ่มของการให้บริการทางด้านการบัญชี และภาษีอากร
4. เสริมสร้างความรู้แก่ลูกค้าและบุคลากร เพื่อสร้างองค์กรที่ยั่งยืน
จัดระบบการให้ความรู้ทางด้านวิชาการให้แก่ลูกค้า และบุคคลากรของบริษัท เพื่อให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่แท้จริง และยั่งยืน

ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ

มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ
เรามีความชัดเจนในการดำเนินธุรกิจโดยมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาชีพบัญชี กระทำทุกอย่างด้วยความตั้งใจให้เกิดผลในทางที่ดีกว่าเสมอด้วยการศึกษา วิจัย และปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้นไปกว่าเดิมเหมาะสมกับสถานการณ์ ด้วยพื้นฐานความที่เชื่อว่าเราทำได้และทำด้วยความรู้ อย่างต่อเนื่อง อันเป็นความพยายามอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ที่ต้องพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ

ยึดมั่นในคุณภาพของการให้บริการ
เราให้บริการ โดยคำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ด้วยการฝังแนวคิดด้านการรับประกันคุณภาพว่าความสำเร็จของลูกค้าคือความสำเร็จของเรา และลูกค้าจะต้องยินดีพึงพอใจมากกว่าสิ่งที่ที่ได้จ่ายเสมอ ความดูแลเอาใจใส่พิถีพิถันในทุกขั้นตอนต้องได้รับการตรวจสอบปรับปรุงให้มีความทันสมัยตอบสนองให้ตรงความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ มีระบบติดตามการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า ด้วยความรับผิดชอบ และที่สำคัญทุกกิจกรรมจะต้องดำเนินการอย่างมีความรู้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

เชื่อมั่นในคุณค่าของบุคลากร
เราให้ความสำคัญแก่พนักงานทุกระดับและทุกคน ด้วยพื้นฐานที่เชื่อว่า พนักงานที่ดีมีคุณภาพ จะนำมาซึ่งความสำเร็จขององค์กร จึงมุ่งเน้นสรรหาคัดเลือกพนักงานที่จะมาร่วมงาน อย่างพิถีพิถัน ดูแลให้สวัสดิการค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม พัฒนาและฝึกอบรม ส่งเสริมการศึกษา และการหาความรู้เพิ่มเติมของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดี อันจะเป็นประโยชน์แก่พนักงาน องค์กร และสังคมโดยส่วนรวม

ตั้งมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
เรามีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม แบบวิถีพุทธ อันเป็นวิถีทางการดำเนินธุรกิจที่ดี ด้วยความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น ด้วยความเชื่อว่า คุณธรรม และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จะช่วยสร้างความเป็นธรรม สร้างสังคมที่สงบสุข นำประเทศชาติให้มั่นคงและเจริญก้าวหน้า ส่งผลให้ธุรกิจเติบโตและเจริญรุ่งเรืองอย่างถาวร โดยจะดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบโปร่งใส และยุติธรรม ต่อบุคคลทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม อาทิ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง พนักงาน รัฐบาล ชุมชน และสังคม เป็นต้น

ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
เราให้ความสำคัญต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพราะธุรกิจเป็นหน่วยหนึ่งของสังคม การเปลี่ยนแปลงของสังคมย่อมกระทบต่อธุรกิจ การที่คนในสังคมจะมีคุณภาพชีวิตที่ดี ก็จะต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีด้วยพื้นฐานความเชื่อที่ว่า ธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่จะต้องพัฒนาควบคู่กันไป เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างยั่งยืน เราถือว่าเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบในอันที่จะมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ สังคม สิ่งแวดล้อม โดยมีการรับและการให้อย่างสมดุล และจะดำเนินการในทุกทางให้เกิดผลบรรลุตามวัตถุประสงค์

จรรยาบรรณวิชาชีพ

1. ความซื่อสัตย์ ( Integrity ) พึงปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ซื่อตรงต่อวิชาชีพ ไม่คดโกง ไม่หลอกลวง ปฏิบัติงานตรงตามความเป็นจริง
2. ความเที่ยงธรรม ( Objectivity ) พึงปฏิบัติงานด้วยความเที่ยงธรรม ตรงไปตรงมา ปราศจากความลำเอียงและอคติ คงไว้ซึ่งความเป็นกลางในการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงาน
3. ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและความระมัดระวังรอบคอบ ( Professional Competence and Due Care ) พึงปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ความสามารถและความชำนาญในวิชาชีพ
4. การรักษาความลับ ( Confidentiality ) ไม่พึงเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของกิจการที่ตนได้มาจากการให้บริการทางวิชาชีพ
5. การปฏิบัติตนเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ( Professional Behavior ) พึงประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกที่ควร สำนึกในหน้าที่ และพึงปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบเพื่อรักษาชื่อเสียงแห่งวิชาชีพ
6. ความโปร่งใส ( Transparency ) พึงปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส โดยไม่ปิดบังซ่อนเร้น บิดเบือน หรือเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน มีการกำกับดูแลที่ดีและสามารถตรวจสอบได้
7. ความเป็นอิสระ ( Independence ) พึงปฏิบัติงานด้วยความเป็นอิสระภายใต้กรอบวิชาชีพบัญชี เพื่อให้ผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเชื่อถือได้
8. มาตรฐานในการปฏิบัติงาน ( Professional Standards ) พึงปฏิบัติงานตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ โดยพึงวางแผนและควบคุมงานจนสามารถรวบรวมข้อมูลและหลักฐานให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน
9. ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ( Accountability ) พึงปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและประโยชน์ต่อบุคลากรต่างๆ ภายใต้กรอบวิชาชีพ จากผลการประกอบวิชาชีพบัญชี