Best Accounting Service

Posted by on พ.ย. 16, 2015 in ประชาสัมพันธ์

Best Accounting Service for your BUSINESS

Best Accounting Service

Best Accounting Service

เรามุ่งเน้นการให้บริการทางวิชาชีพบัญชีแบบครบวงจร ด้วยทีมผู้บริหารมืออาชีพและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ด้านวิชาชีพบัญชี ภาษีอากร ตรวจสอบบัญชีและงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ส่งมอบงานที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นงานจดทะเบียนบริษัท จัดทำบัญชี ยื่นภาษี ทำประกันสังคม จัดหาพนักงานบัญชี วางระบบบัญชี ที่ปรึกษาบัญชีและภาษีอากร ตรวจสอบภายใน ตรวจนับสินค้าและทรัพย์สิน ของกิจการ ปิดงบการเงิน ตรวจสอบบัญชีประจำปี ตรวจสอบเฉพาะกรณี และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี

ทำไมคุณควรเลือกเรา

people-7

” เรารู้ว่าคุณกำลังมองหา สำนักงานบัญชีที่สามารถช่วยเหลืองานด้านบัญชีและภาษี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถให้คำปรึกษาได้ STA สามารถช่วยเหลือท่านได้เพราะ เราเป็นสำนักงานบัญชีมีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและเป็นที่น่าเชื่อถือ มีการทำงานเป็นมาตรฐาน วางใจได้ และเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมากมาย

เราช่วยคุณได้อย่างไร

ourstaffacc-1

” ด้วยประสบการณ์ที่สะสมตลอดระยะเวลาอันยาวนาน จนทำให้เรามีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านจดทะเบียนธุรกิจ จัดทำบัญชีและภาษี ตรวจสอบบัญชีเป็นอย่างดี แน่นอนว่าคุณจะคลายความกังวลในการเสียภาษีอย่างถูกต้องและประหยัดภาษีในอนาคต อย่าเสี่ยงที่ใช้สำนักงานรับทำบัญชีราคาถูก ย่อมมีผลเสียต่อกิจการของท่านในระยะยาว

อะไรที่เราทำให้คุณได้

ads-firstpage-5people

” คุณอาจรู้สึกว่าการมองหาใครสักคนที่มีความรู้ด้านทำบัญชีและภาษีอย่างแท้จริงเป็นสิ่งที่ยากเหลือเกิน หากคุณยังมองหาใครไม่พบ ลองหันมาหาสำนักงานบัญชีที่มีคุณภาพ เรามีบริการทั้งงานจดทะเบียนบริษัท รับจัดทำบัญชี ภาษีอากร ตรวจสอบบัญชี และบริการจัดหาพนักงานบัญชีด่วน ถ้าหากท่านพึ่งเปิดกิจการ เราสามารถช่วยท่านได้

สำนักงานบัญชีคุณภาพ ลำดับที่ 21

เราได้รับหนังสือรับรองคุณภาพจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจสำนักงานบัญชีมีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและเป็นที่น่าเชื่อถือ โดยผ่านการตรวจประเมินการปฏิบัติตามข้อกำหนดการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

สำนักงานบัญชีตัวแทน (TAX AGENT)

เราได้รับใบอนุญาตเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทน จากกรมสรรพากร สามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษี หรือดำเนินการอื่นใดตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดในนาม ของผู้มีหน้าที่เสียภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ (Web Site) ของกรมสรรพากร www.rd.go.th ได้

รางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น

บริษัทเอสทีเอ แอคเคาทติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัดได้รับรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจำปี 2554 (DBD Corporate Governance Awards : DBD CG AWARDS) จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณและนำหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในการประกอบกิจการ โดยคุณสราวุธ สุวรรณมณี กรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณจาก นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

TCC Best Award 2011

บริษัทเอสทีเอ แอคเคาทติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัดได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ จรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2554 ในฐานะองค์กรตัวอย่างด้านการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ตั้งอยู่บนความโปร่งใส ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม “TCC Best Award 2011” โดยคุณสราวุธ สุวรรณมณี กรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณจาก ศาสตราจารย์ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี