ประวัติเรา

สำนักงานบัญชี STA

2547-2549 ปีแห่งการรู้เรียน

เริ่มต้นด้วยการก่อตั้ง บริษัทเอสทีเอ แอคเคาทติ้ง แอนด์ ออดิทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2547 โดยคุณสราวุธและทีมงานที่มีประสบการณ์มาจากการทำงานในบริษัทที่มีชื่อเสียง มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี ภาษีอากร และงานตรวจสอบบัญชี มุ่งมั่นที่จะสร้างสำนักงานบัญชีแบบครบวงจร คือ ทำทุกอย่างที่เกี่ยวข้องวิชาชีพบัญชี แม้ในช่วงแรก ๆ ของการดำเนินกิจการจะพบอุปสรรคมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากร การเข้า-ออกบ่อยๆของพนักงานบัญชี การแข่งขันเรื่องราคาของผู้ทำบัญชีด้วยกัน ทำให้ต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับปัญหาต่าง ๆ แต่ด้วยความวิริยะของคุณสราวุธและทีมงาน ทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี และเริ่มเติบโตไปในทิศทางที่ดีตามมา

2550-2553 ปีแห่งการพัฒนา

เริ่มขยายกิจการ โดยการเปิดบริษัท ออดิทเตอร์ ทีม จำกัด มาเพื่อรองรับงานด้านตรวจสอบบัญชีโดยเฉพาะ ส่วนบริษัทเอสทีเอ แอคเคาทติ้ง แอนด์ ออดิทติ้ง จำกัด ได้เปลี่ยนเป็น บริษัทเอสทีเอ แอคเคาทติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะการให้บริการของเอสทีเอ และในช่วงเวลานี้ เป็นช่วงเวลาที่ เอสทีเอ มีความเข้าใจในระบบการทำงานของสำนักงานบัญชีเป็นอย่างมาก และพยายามที่จะยกระดับคุณภาพให้เทียบเท่าการมาตราฐานสากล โดยการนำเอาระบบการทำงานที่เป็บแบบแผนและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า และเตรียมพร้อมรับมือกับการที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ AEC

2554-ปัจจุบัน ปีแห่งคุณภาพ

สำนักงานบัญชี STA ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมากมาย โดยได้รับรางวัลสำคัญที่ถือว่าเป็นเครื่องยืนยันความมุ่งมั่นของเรา ที่จะยกระดับการทำงานและการให้บริการสูงสุด ตลอดจนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดทำบัญชีร่วมกับบุคลากร เพื่อเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นทุกปี

“เราสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทำบัญชีและภาษี ผ่านกระบวนการทำงานที่มีมาตรฐาน ผสมผสานกับการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยให้การปฏฺบัติงานสะดวกยิ่งขึ้น โดยอาศัยประสบการณ์ในการทำงานของบุคลากร เพื่อให้คำปรึกษาทางด้านบัญชี และภาษีอากรให้กับลูกค้า และบริการที่มีคุณภาพ โดยยึดถือหลักจรรยาบรรณทางวิชาชีพอันสูงสุด”

%d bloggers like this: