ยื่นแบบผ่านเน็ต

ยื่นแบบผ่านเน็ต ยื่นผ่านเน็ต ยื่นงบการเงิน ยื่นภาษี ยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต

ยื่นแบบผ่านเน็ต

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

แบบยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีด้วยกัน 2 แบบ คือ แบบ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ดูง่าย ๆ ว่าใครจะยื่นแบบไหน คนมีเงินเดือน โบนัส ค่าครองชีพก็ยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 ส่วนคนที่มีรายได้อื่น ๆ หรือมีทั้งเงินเดือนและรายได้อื่น ๆ ให้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  

accountant

ภ.ง.ด.90/91

ยื่นด้วยตนเอง

pen-50

ภ.ง.ด.91

นายจ้างยื่นแทน

zoom

ยื่นบช.1

สัญญาจ้างที่ทำกับหน่วยงานของรัฐ มูลค่า 5 แสนบาทขึ้นไป

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

สำหรับแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้นจะมี 2 แบบ ก็คือ แบบแสดงรายการ ภ.ง.ด. 50 สำหรับภาษีสำหรับรอบบัญชีที่ต้องยื่นภายใน 150 วันหลังจากวันที่ปิดบัญชี และ แบบแสดงรายการ ภ.ง.ด. 51 ที่ต้องยื่นภายใน 2 เดือนหลังจากรอบบัญชีครึ่งปีด้วยครับ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  

accountant

ภ.ง.ด.50

ภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี

pen-50

ภ.ง.ด.51

ภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี

zoom

ยื่นบช.1

สัญญาจ้างที่ทำกับหน่วยงานของรัฐ มูลค่า 5 แสนบาทขึ้นไป

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย คือ จำนวนเงินที่กฎหมายกำหนดให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินจะต้องหักออกจากเงินได้ก่อนจ่ายให้แก่ผู้รับทุกคราว หรือเป็นจำนวนเงินภาษีที่ผู้จ่ายเงินออกภาษีแทนผู้มีเงินได้ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กฎหมายกำหนดและนำส่งแล้ว ซึ่งถือเป็นเงินได้พึงประเมินที่ผู้เสียภาษีได้รับ และเป็นเครดิตภาษีของผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในการคำนวณภาษีที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีประจำปี
สรุปให้ฟังง่ายๆ ว่า ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย คือ ภาษีที่ทางกฏหมายกำหนดให้หักไว้ล่วงหน้าจากเงินได้ที่ได้รับ และสามารถนำไปขอเครดิตเพื่อหักจากยอดภาษีที่ต้องจ่ายจริงในทุกๆ ปี โดยที่ทางผู้จ่ายเงินได้จะมีหลักฐานที่เรียกว่าหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้ไว้เป็นหลักฐาน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  

accountant

ภ.ง.ด.1

ภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย

pen-50

ภ.ง.ด.3

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย

zoom

ภ.ง.ด.53

ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย

 ที่อยู่บริษัท

222/8-9 บ้านกลางเมือง รัชดา-วงศ์สว่าง ถนนพิบูลสงคราม ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

 02 966-5589 , 02 001-7593

 02 001-7592

 093 956-1524

 service@account.co.th

 วันเวลาทำการ

 จันทร์:        8.30-17.30 น.

 อังคาร:        8.30-17.30 น.

 พุธ:            8.30-17.30 น.

 พฤหัส:        8.30-17.30 น.

 ศุกร์:           8.30-17.30 น.

 เสาร์:           ปิดทำการ

 อาทิตย์:        ปิดทำการ

      

e-services

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สมัครสมาชิกจดทะเบียน
จองชื่อ/จดทะเบียนนิติบุคคล
ขอหนังสือรับรอง/คัดสำเนา
นำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)
ตรวจค้นข้อมูลนิติบุคคล
ตรวจค้นข้อมูลงบการเงิน
ตรวจค้นสำนักงานบัญชีคุณภาพ
บัญชีและธรรมาภิบาลธุรกิจ
ผู้ทำบัญชีแจ้งรายชื่อธุรกิจ (e-Accountant)
ตรวจค้นข้อมูลผู้ทำบัญชีของนิติบุคคล

สภาวิชาชีพบัญชี
ผู้สอบบัญชีแจ้งรายชื่อธุรกิจที่รับสอบบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี/ผู้ทำบัญชี
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี

กรมสรรพากร
ลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการบัญชีชุดเดียว (SME)
ค้นหาข้อมูลผู้ประกอบการ VAT
ระบบคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว
ติดตามขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มทางเน็ต
โปรแกรมคำนวณภาษีฯอสังหาริมทรัพย์
ระบบให้บริการยื่นคำขอคัดค้นข้อมูลแบบฯ
แบบแสดงรายการภาษี แบบคำร้อง / คำขอต่างๆ
Download โปรแกรมบัญชี
ปฏิทินภาษีอากร
ข้อหารือภาษีอากร
ข้อมูลผู้สอบบัญชีภาษีอากร