ค่าปรับ

Posted by on เม.ย. 21, 2017 in ประชาสัมพันธ์

ค่าปรับยื่นงบการเงินล่าช้าหรือไม่ได้ยื่นงบการเงิน ค่าปรับยื่นงบการเงินเกินกำหนดเวลาหรือไม่ได้ยื่นงบการเงิน จะมี 2 ส่วน คือ 1. ค่าปรับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือ หมายเรียกตำรวจ (สำนักงานตำรวจแห่งชาติ) – กรณีมิได้ยื่นงบการเงิน   ค่าปรับกรณีมิได้ยื่นงบการเงิน มีอายุความ 1 ปี นับจากวันที่ครบกำหนดยื่นงบการเงิน กรณีที่เป็นบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด จะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่ออนุมัติงบการเงินภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นรอบบัญชี...

Read More »

การนำส่งงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

Posted by on เม.ย. 20, 2017 in ประชาสัมพันธ์

การนำส่งงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น การนำส่งงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น สำนักงานบัญชี นนทบุรี 1. วิธีการกรอกงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing 2. ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงิน พ.ศ. 2558 และแนวทางปฏิบัติในการยื่นงบการเงิน รอบปีบัญชี 2558 3. ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงิน พ.ศ. 2559 (Update) 4. ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการยื่นงบการเงิน รอบปีบัญชี 2559 (Update) 5. ประกาศกรม เรื่อง...

Read More »

มาเป็น”นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN CPA)” กันเถอะ!

Posted by on ก.พ. 24, 2017 in ประชาสัมพันธ์

นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN CPA) นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN CPA)  นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน หมายถึง นักบัญชีวิชาชีพที่ถือสัญชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน และมีคุณสมบัติการขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียนตามระเบียบสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Accountant) พ.ศ. ๒๕๕๙ สำหรับการขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN CPA) ในประเทศไทย ทั้งนี้ นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN CPA) จะประกอบวิชาชีพนักบัญชีได้...

Read More »

บริษัทจะให้ “ของขวัญ” อย่างไรจึงจะเสียภาษีได้ถูกต้อง

Posted by on พ.ย. 23, 2016 in ประชาสัมพันธ์

ของขวัญ ของขวัญกับการเสียภาษี ภาษีซื้อต้องห้าม กรณีกระเช้าของขวัญ คำถาม :  ซื้อกระเช้าของขวัญแจกลูกค้าในเทศกาล นำภาษีซื้อมาขอเครดิตได้หรือไม่ คำตอบ :  ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อกระเช้าของขวัญมาแจกหรือให้เป็นของขวัญแก่ลูกค้าเนื่องในพิธีหรือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ การเปิดแนะนำสินค้าใหม่ โดยมีนามบัตรของบริษัทที่ระบุชื่อ ที่อยู่ และเครื่องหมายการค้าของบริษัทติดที่กระเช้าของขวัญดังกล่าว เป็นภาษีซื้อต้องห้ามมิให้นำไปหักออกจากภาษีขาย...

Read More »

คู่มือภาษีอากร “จัดทำบัญชีอย่างไร…ให้เป็นธรรมกับผู้เสียภาษี”

Posted by on พ.ย. 7, 2016 in ประชาสัมพันธ์

คู่มือภาษีอากร คู่มือภาษีอากร ด้วย กรมสรรพากร ร่วมกับ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ซึ่งประกอบด้วย สภาหอการค้า แห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ได้ร่วมกันจัดสัมมนาในหัวข้อ “จัดทำบัญชีอย่างไร…ให้เป็นธรรมแก่ผู้เสียภาษี” ในวันที่ 1 และ 5 – 6 กรกฎาคม 2559 ซึ่งเป็นโครงการนำร่อง ในกลุ่มอุตสาหกรรม 6 คลัสเตอร์แรก ประกอบด้วย 1) กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม 2) กลุ่มแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ 3) กลุ่มการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 4) กลุ่มผลิตภัณฑ์ สุขภาพ...

Read More »