คู่มือภาษีอากร “จัดทำบัญชีอย่างไร…ให้เป็นธรรมกับผู้เสียภาษี”

Posted by on พ.ย. 7, 2016 in ประชาสัมพันธ์

คู่มือภาษีอากร

คู่มือภาษีอากร

คู่มือภาษีอากร

ด้วย กรมสรรพากร ร่วมกับ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ซึ่งประกอบด้วย สภาหอการค้า แห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ได้ร่วมกันจัดสัมมนาในหัวข้อ “จัดทำบัญชีอย่างไร…ให้เป็นธรรมแก่ผู้เสียภาษี” ในวันที่ 1 และ 5 – 6 กรกฎาคม 2559 ซึ่งเป็นโครงการนำร่อง ในกลุ่มอุตสาหกรรม 6 คลัสเตอร์แรก ประกอบด้วย 1) กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม 2) กลุ่มแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ 3) กลุ่มการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 4) กลุ่มผลิตภัณฑ์ สุขภาพ และความงาม 5) กลุ่มวิศวกรรมเครื่องจักรกลและงานโลหะ และ 6) กลุ่มขายและบริการทั่วไป ซึ่งจะครอบคลุมทั้งผู้ผลิต ผู้ค้าส่ง ค้าปลีก และผู้ให้บริการ เพื่อให้สามารถจัดทำ บัญชีชุดเดียวให้เป็นไปอย่างมีระบบ ถูกต้องสมบูรณ์ และมีมาตรฐาน สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงของกิจการ ตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ

กรมสรรพากรจึงได้จัดทำ คู่มือภาษีอากร “จัดทำบัญชีอย่างไร…ให้เป็นธรรมกับผู้เสียภาษี” เพื่อ เสริมสร้างความเข้าใจแก่ ผู้เข้าร่วมสัมมนา และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถปฏิบัติได้ อย่างถูกต้องครบถ้วนทั้งในทางบัญชีและทางภาษีอากรตามแต่ละกิจกรรมของธุรกิจ ซึ่งกรมสรรพากรได้ศึกษาจาก ประเด็นคำถามของตัวแทนจากแต่ละกลุ่มคลัสเตอร์ที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยกับ กรมสรรพากรในช่วงก่อนหน้านี้จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

กรมสรรพากรหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมสัมมนา บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจ ต่อไป

กรมสรรพากร

มิถุนายน 2559

 

%d bloggers like this: